x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Wat is het effect van het gefaseerd verhogen van de waterstand op de oevers en de vegetatie in relatie tot de grondwaterstanden? Dat monitoren wij de komende vijf jaar op twee agrarische percelen in polder ‘De Nesse’ nabij Ouderkerk a/d IJssel (gemeente Krimpenerwaard). In een deel van deze polder verhoogt Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard in overleg met de Provincie Zuid-Holland/Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard de komende vijf jaar in kleine stappen de waterstand. Met deze gefaseerde peilopzet wordt bodemdaling tegengegaan, krijgen weidevogels een beter leefgebied en verbetert de waterkwaliteit. Onze doorgronders monitoren wat de effecten zijn op de oevers en vegetatie in relatie tot de grondwaterstand.

De monitoring bestaat uit drie onderdelen:

  • onderzoek oeverprofielen met RTK -dGPS en dronebeelden;
  • vegetatieonderzoek;
  • grondwatermonitoring.

Dwars over de percelen voeren we metingen uit met RTK-dGPS om de afkalving van de oevers te monitoren. Gelijktijdig wordt het effect van de gefaseerde peilopzet op de (oever)vegetatie in kaart gebracht. De grondwatermonitoring moet uitwijzen wat de invloed is van de gefaseerde peilopzet op het grondwaterpeil bij de oever en meer in het midden van het perceel. Voor een algemeen beeld van de oevers en mogelijke oeverafkalving worden op meerdere momenten gedurende de looptijd van het onderzoek dronebeelden gemaakt door ons team Geofysisch Onderzoek en Visualisatie (GOv).

In juni plaatste onze collega Mandy Rus, onder toeziend oog van nieuwsgierige zwart-witte toeschouwers, markeringspalen en monitoringspeilbuizen. In juli hebben onze ecologen de vegetatie gekarteerd en onze radarspecialisten de oevers in beeld gebracht. De komende vijf jaar zullen we geregeld te vinden zijn in dit prachtig Veenweide gebied.