Voortoets

Voortoets
Een voortoets is een oriënterend onderzoek waarin wordt nagegaan of mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op Natura 2000-waarden. De toetsing omvat een literatuuronderzoek waarin wordt nagegaan wat de verspreiding van de Natura 2000-waarden is. Vervolgens wordt door middel van een veldbezoek bepaald of geschikte omstandigheden aanwezig zijn voor Natura 2000-waarden. Het kan nodig zijn om nader soortgericht onderzoek uit te voeren.

Onze deskundige ecologen doorlopen graag de toetsingsprocedure voor u en geven u op basis hiervan een gedegen advies.