Klimaatstresstest verplichting voor Nederlandse gemeenten

Groene daken combineren een waterbergende
functie met isolerend effect en een positieve bijdrage
aan de ecologische waarde en biodiversiteit

Het doen van een klimaatstresstest (wateroverlast, hittestress en verdroging) wordt verplicht in alle Nederlandse gemeenten. Ondergelopen straten, tuinen en (agrarische) percelen, aaneengesloten periodes van droogte en stijgende temperaturen, het zijn gevolgen van een veranderend klimaat die ons in toenemende mate treffen. Wij ondervinden hier nu al de gevolgen van; denk bijvoorbeeld aan de neerslag in Noord-Limburg in juni 2017 en de extreme buien van deze maand in Den Haag e.o.

Wij moeten onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. Dit kan eenvoudig door als particulier bijvoorbeeld regentonnen te installeren en meer groen aan te leggen in de tuin. Echter, ook overheden zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten samenwerken aan integrale maatregelen.

Alle Nederlandse gemeenten moeten in 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd volgens het nieuwe Deltaprogramma. Met de stresstest kan worden bepaald welke voorzorgsmaatregelen effectief zijn. Ook kan aan de hand van deze stresstest een maatschappelijk debat worden gevoerd over het accepteren van water op straat.
Belangrijk is dat gemeenten hierbij samenwerken met andere partijen zoals waterschappen, adviesbureaus en kennisinstituten om zo optimaal kennis en expertise te bundelen.

Wat kan ATKB hierin voor u betekenen?

 

Wadi’s geven ruimte aan vegetatie en (hemel)water en maken de aanwezigheid van water zichtbaar in openbare ruimte.

 

Net als u voelen wij bij ATKB ook de noodzaak voor het klimaatrobuust inrichten van onze omgeving. Wij zien hierin voor ons een rol om, waar nodig in samenwerkingsverband, gemeenten te ondersteunen in de transitie naar de klimaatbestendige stad. Het slim inrichten van gebieden, waarbij blauwe (water) en groene (beplanting) structuren belangrijke elementen zijn, is cruciaal.

ATKB beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van bodem, water en ecologie. Hiermee geven wij u inzicht in de opbouw en het gebruik van de bodem, het watersysteem, het gedrag van grondwater en aquatische en terrestrische ecologie. Met succes zetten wij deze inzichten in bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en combineren wij onze expertise bij de uitwerking van innovatieve oplossingen voor de aanpak van klimaatproblematiek.

Wij geloven dat met een integrale aanpak de beste kans bestaat op duurzame, maatschappelijk gedragen oplossingen. Graag gaan wij met u in gesprek om te bekijken wat wij specifiek voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaam (hemel)waterbeheer, grondwaterbeheer en de klimaatstresstest.


Meer over Grondwatermeetnet