Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Onderzoek exotische rivierkreeften in relatie tot het behalen van de KRW-doelen 2008-2009

In 2008 en 2009 zijn grote hoeveelheden exotische rivierkreeften in het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-landen en Waternet gevonden. Mogelijk kunnen deze dieren in grote aantallen een bedreiging vormen voor het halen van de KRW-doelen. De impact van exotische rivierkreeften op het zoetwaterecosysteem, en met name op de hierin voorkomende waterplantenvegetatie, was in Nederland nog niet onderzocht. Daarom hebben beide waterbeheerders samen met enkele andere geïnteresseerde partijen een onderzoeksvoorstel ingediend en gehonoreerd gekregen in het kader van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water. ATKB heeft dit onderzoek uitgevoerd in 2009 en 2011. Alterra (onderdeel van Wageningen UR), verzorgde de wetenschappelijke begeleiding.

Het onderzoek bestond uit twee fasen. De eerste fase bestond uit een literatuuronderzoek naar de biologie, impact op aquatische ecosystemen en bestrijding van beide kreeften (Rode en Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft). Gedurende de tweede fase is een drietal veldexperimenten uitgevoerd. In de eerste twee experimenten is gekeken in hoeverre er causale verbanden zijn tussen de aanwezigheid van kreeften en de ontwikkeling van waterplanten. In het derde experiment is de meest kansrijke bestrijdingsmaatregel die uit het literatuuronderzoek naar voren kwam onderzocht. De rapporten zijn gratis te downloaden via www.alterra.wur.nl.

Gerelateerde onderwerpen:


 
Meer projecten