Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Op deze pagina vindt u een greep uit de projecten die ATKB gedurende de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. U kunt de projecten van uw interesse selecteren door gebruik te maken van het filter. Allereerst kiest u uit de onderstaande vier categorieën het vakgebied van uw keuze door op één van de blokje te klikken. Hierna kunt u uw keuze indien gewenst specificeren door in het venster het type project van uw keuze te selecteren.

Gebruik filters:

Telemetrisch onderzoek naar de paaimigratie van de Europese Aal

Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is het met de Europese Aal (Anguilla anguilla) in onze wateren hard bergafwaarts gegaan.Om de achteruitgang een halt toe te roepen en deze bijzondere vis te behouden voor de toekomst, werd in 2007 door Europese Unie de zogenaamde aalverordening opgesteld. Deze verordening verplicht lidstaten tot het opstellen en uitvoeren van een aalbeheerplan met daarin concrete maatregelen om de paling beter te beschermen. lees meer

De migratie van zeeprik

De ‘Kier’ in de Haringvlietdam (sluisbeheer waarbij enkele sluisdeuren gedurende eb en vloed beperkt open blijven) zit er dan toch echt aan te komen, eind 2018. lees meer

Onderzoek naar stroomopwaartse migratie van zeeprikken

ATKB heeft in het voorjaar van 2015 56 zeeprikken gevangen aan de zeezijde van de Haringvlietdam, deze zeeprikken zijn voorzien van NEDAP Trail system® transponders en zijn er DNA monsters van de dieren genomen voor lees meer

Onderzoek naar stroomafwaartse migratie van Schieraal in de Rijn

ATKB heeft in het najaar van 2013 en 2014 in totaal 282 schieralen voorzien van een transponder (NEDAP Trail System®) en uitgezet in zijtakken lees meer

ATKB werkt mee aan onderzoek naar en ontwerp van de vismigratierivier!

De Afsluitdijk bracht Nederland veel veiligheid en vooruitgang, maar was tevens ook het begin van een groot probleem voor de visstand door de fysieke scheiding van de Waddenzee en het IJsselmeer. De Afsluitdijk vormt daarmee al bijna 82 jaar een bijna onmogelijke hindernis voor migrerende en diadrome vissoorten zoals zalm, zeeforel, houting, zeeprik, rivierprik, fint en elft. Dit resulteerde in een dramatisch teruggang van deze visstanden in het IJsselmeer en achterland. Een oplossing voor dit probleem is bedacht in de vorm van de Vismigratierivier. lees meer

Testen visvriendelijkheid Oryon Watermill turbine 2013

Deepwater Energy heeft ATKB gevraagd de nieuwe Oryon Watermill turbine te testen door vissen bloot te stellen aan de werkende constructie. lees meer

Testen visvriendelijkheid pomp type Vision 2013

ATKB heeft in samenwerking met Visserij Service Nederland en TU Eindhoven in opdracht van Bosman Watermanagement onderzoek gedaan naar de visveiligheid van het nieuwe pomp type Vision. lees meer

Onderzoek naar migratiegedrag van smolts in de Rijn 2006-2013

In de Rijn zijn van 2006 tot en met 2011 onderzoeken uitgevoerd naar de stroomafwaartse migratie van smolts en de daarbij optredende verliezen. Hierbij is gebruik gemaakt van het NEDAP Trail System®. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DG-Ruimte en Water) heeft ATKB gevraagd het onderzoek in 2013 voort te zetten. lees meer

Beleidsmonitoring vismigratie Delfland 2012-2015

Hoogheemraadschap Delfland heeft ATKB gevraagd het tot uitvoering gebrachte beleid ten aanzien van vismigratie te evalueren in een grootschalig project. Dit project is gestart in 2012 en zal eindigen in 2015. lees meer

Onderzoek vislift Delfland 2013

ATKB heeft de voorjaars- en najaarsmigratie door de door het hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelde vislift onderzocht. lees meer

Onderzoek visveiligheid gemalen waterschap Hollandse Delta 2011

In het najaar van 2011 zijn door ATKB in opdracht van waterschap Hollandse Delta drie gemaalpompen van de gemalen Trouw en Noordermeer getest op visveiligheid. lees meer

Onderzoek vismigratie tussen IJsselmeerpolders en IJselmeergebied 2008-2011

In 2008 en 2009 is door ATKB in opdracht van waterschap Zuiderzeeland bij vijf overgangen tussen de IJsselmeerpolders en de omringende wateren (Randmeren en Markermeer/IJsselmeer) onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden van vismigratie. lees meer

Onderzoek najaarsmigratie beheergebied waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010

In het najaar van 2010 is door ATKB in opdracht van Waternet op acht plaatsen in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoek verricht naar vismigratie. lees meer

STOWA gemalenonderzoek 2009

In opdracht van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is door ATKB samen met VisAdvies in 2009 een uitgebreid onderzoek naar de mate van visvriendelijkheid van verschillende typen gemaalpompen uitgevoerd. lees meer

Onderzoek migratiegedrag volwassen salmoniden vanuit Lith naar stroomopwaarts gelegen paaiplaatsen in de Maas 2008-2013

Rijkswaterstraat Zuid-Nederland heeft ATKB gevraagd het onderzoek naar vispassages in de maas in 2014 voort te zetten met als hoofddoel het verkrijgen van een beter beeld van de knelpunten bij vismigratie. lees meer

Vispassage monitoring Kerkeland en Caspargouw 2010-2011

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft op twee overgangen tussen het Amsterdam Rijnkanaal en hun beheergebied vispassages aangelegd. Naast een De Wit vispassage is een nieuw type vispassage toegepast, namelijk een De Wit sluisvispassage. ATKB heeft de werking van deze aangelegde migratievoorzieningen in 2010 en 2011 uitgebreid onderzocht. lees meer

Vispassage monitoring beheergebied waterschap Brabantse Delta 2006-2008

Waterschap Brabantse Delta heeft de ambitie alle beken in hun beheergebied vrij optrekbaar te maken voor vis. Daartoe worden stuwen verwijderd of door de aanleg van een vistrap passeerbaar gemaakt. Van 2006 t/m 2008 heeft ATKB een tiental aangelegde vispassages geëvalueerd op de passeerbaarheid voor vis. lees meer

Vergelijking innovatieve hevelvispassage en conventionele bekkenvispassage 2008

In 2008 is door Rijkswaterstaat bij de stuw van Roermond in de Maas een nieuw type hevelvispassage aangelegd. ATKB heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de werking van dit type hevelvispassage in grote rijkswateren als de Maas. lees meer

Onderzoek vispasseerbaarheid sifon Wilhelminakanaal 2012

De Beneden Donge stroomt via een sifon onder het Wilhelminakanaal door en deze sifon vormt een mogelijk knelpunt voor de vismigratie. Het waterschap Brabantse Delta heeft ATKB daarom gevraagd om de vispasseerbaarheid van de sifon te onderzoeken. lees meer

Pilotproject decentraal aalbeheer in Friesland – omvang en uittrek schieraalbestand 2011

In 2011 is door ATKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Friesland een pilotproject uitgevoerd rond de toepassing van decentraal aalbeheer. Doel van het pilotproject was het op beperkte schaal ervaring opdoen met decentraal ingericht aalbeheer. lees meer