x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Kwaliteit

Wanneer u als opdrachtgever besluit om ATKB opdracht te verlenen, doet u dit in de terechte overtuiging dat ATKB in haar werkzaamheden aan belangrijke kwaliteitsnormen voldoet. De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn gekoppeld aan officiële erkenningen en regelingen. Wij garanderen dan ook een hoogwaardige kwaliteit met betrekking tot onze producten en processen. Hieronder vindt u een overzicht van deze erkenningen en regelingen.

 • NEN-EN-ISO 9001:2015
 • VCA**
 • SCL trede 3
 • Wet op Dierproeven
 • KWALIBO
 • BRL SIKB 1000
 • BRL SIKB 2000
 • BRL SIKB 2100
 • BRL SIKB 6000
 • CO2-PRESTATIELADDER

ATKB vindt kwaliteitshandhaving van de dienstverlening en het delen van kennis binnen haar branche belangrijk. Om hieraan een bijdrage te leveren, zijn wij aangesloten bij diverse organisaties. Hieronder vindt u een overzicht van deze organisaties.

 • Netwerk Groene Bureaus
 • Dutch Green Building Council
 • Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer
 • NEN
 • Stichting Rioned
 • BodemBreed Forum

NEN-EN-ISO 9001:2015
De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. ATKB beschikt over dit certificaat. Voor het certificaat klik hier.

VCA**
VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Hoewel VCA niet bij wet verplicht is, kan de VCA-certificering van opdrachtnemers wel door opdrachtgevers worden geëist. ATKB is in het bezit van een VGM-systeem dat is gecertificeerd volgens VCA**. Als eerste bureau in Nederland heeft ATKB ook haar werkzaamheden op het gebied van ecologie en visserij onder de scope van haar VCA**-certificaat gebracht. Voor het certificaat klik hier.

Daarnaast zijn onze medewerkers in de buitendienst in het bezit van de persoonlijke certificaten voor minimaal de VCA-Basisveiligheid en beschikken de projectleiders over het certificaat VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden). Bij uitbesteding van werkzaamheden of bij inhuur van personeel wordt gebruikgemaakt van respectievelijk VCA-gecertificeerde onderaannemers en VCU (Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties)-gecertificeerde uitzendbureaus. Hiermee wordt gegarandeerd dat ook ingehuurde bedrijven en medewerkers aan dezelfde (veiligheids)eisen voldoen als ATKB en haar medewerkers.

SCL Trede 3 in SCL Trede 3
De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten. De Veiligheidsladder onderkent vijf treden; 1 t/m 5.
Bij de SCL wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De SCL is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren waar fysieke veiligheid een groter risico is. ATKB heeft in de zomer van 2020 de weg op de ladder ingezet en heeft in het eerste kwartaal van 2021 de audits met een positief resultaat afgerond. Dit kon alleen gerealiseerd worden door samenwerken in de keten dus: opdrachtgevers, opdrachtnemers en alle medewerkers van ATKB zelf. Want veiligheid, dat kan alleen maar samen. Klik hier voor het certificaat.

Wet op Dierproeven
De Wet op Dierproeven heeft het beschermen van het welzijn van proefdieren tot doel. Door kaders te stellen waaraan dierproeven moeten voldoen en alleen deskundige en bevoegde mensen met proefdieren te laten werken doen wij er alles aan om het welzijn van de proefdieren te borgen. ATKB heeft een vergunning om dierproeven uit te mogen voeren en diverse bevoegde en bekwame mensen in dienst die dierproeven mogen ontwerpen (Art. 9 functionarissen) en de proeven in het veld tot uitvoering mogen brengen (Art. 12 functionarissen). De dierproefplannen van ATKB worden altijd voorgelegd aan een Dier Experimenten Commissie (DEC) die zorgt voor ethische toetsing van het proefplan.

KWALIBO
KWALIBO (Kwaliteitsborging bij Bodemintermediairs) heeft het vergroten van de betrouwbaarheid van het werk van bodemintermediairs tot doel. Door ons te conformeren aan deze kwaliteits- en integriteitseisen die gesteld zijn in deze regeling realiseren we kwalitatief hoogstaande projecten met betrouwbare gegevens. KWALIBO omvat de wettelijke erkenningsplicht van bedrijven en personen in het bodembeheer. ATKB werkt door middel van deze erkenning aan de preventie van fouten en voert structurele verbeteringen van haar werkwijze door op basis van door de markt en de overheid geformuleerde kwaliteitsstandaarden. De actuele registratie van de erkenningen van ATKB vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

BRL SIKB 1000
BRL SIKB 1000 is gericht op de monsterneming bij partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. ATKB is erkend monsternemer voor de protocollen 1001 (monsterneming grond voor partijkeuringen) en 1002 (monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen). Voor het certificaat klik hier.

BRL SIKB 2000
BRL SIKB 2000 is gericht op milieuhygiënisch veldwerk bij bodemonderzoek. ATKB is erkend monsternemer voor de protocollen 2001 (monsterneming grond), 2002 (monsterneming grondwater), 2003 (monsterneming waterbodem) en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). Voor het certificaat klik hier.

BRL SIKB 2100
BRL SIKB 2100 is gericht op mechanische boringen zonder waterdruk. ATKB mag met dit certificaat mechanische boringen uitvoeren. Voor het certificaat klik hier.

BRL SIKB 6000
Voor de milieukundige begeleiding van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg heeft ATKB een aantal gecertificeerde milieukundige begeleiders (MKB) en projectleiders in dienst. Wij voeren begeleiding uit volgens
- Protocol 6003 (Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem),
- Protocol 6005 (Milieukundige begeleiding van graven in de bodem en saneren van de bodem),
- Protocol 6006 (Milieukundige begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersaneringen) en
- Protocol 6007 (Milieukundige begeleiding van tijdelijke uitname van grond).
Voor het certificaat klik hier.

CO2-Prestatieladder
De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door hieraan deel te nemen verbinden wij ons aan het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Binnen onze bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Het certificeren op de CO2-prestatieladder past in het MVO beleid van ATKB. Klik hier voor ons certificaat.
Hier
vindt u onze registratie op de website van SKAO - CO2-prestatieladder.

Netwerk Groene Bureaus
Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. ATKB is één van de 70 leden van het NGB en oud- ATKB directeur Johan Burger is voorzitter geweest. De leden streven ernaar een kwalitatief hoogstaande en integere bijdrage te leveren aan de oplossing van problemen van opdrachtgevers. De verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving staat hierbij centraal, dit tevens ten dienste van de toekomstige generaties. De inbreng van de leden is gebaseerd op vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring en inzicht in de maatschappelijke context met daarbij een onafhankelijke opstelling. Leden onderschrijven de gedragscode van het NGB waarin staat op welke wijze de leden opdrachtgevers deskundig, verantwoord, respectvol en integer adviseren op het gebied van natuur en landschap. Met deze gedragscode zijn de leden aanspreekbaar op de kwaliteit van hun werk. Voor de gedragscode van het NGB klik hier.

CO2-Prestatieladder
De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door hieraan deel te nemen verbinden wij ons aan het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Binnen onze bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Het certificeren op de CO2-prestatieladder past in het MVO beleid van ATKB. Klik hier voor ons certificaat.
Hier
vindt u onze registratie op de website van SKAO - CO2-prestatieladder.

Dutch Green Building Council
Sinds 2014 is ATKB participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). De DGBC is de netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed en heeft het verduurzamen van de gebouwde omgeving als missie. Zie voor meer informatie de website van de DGBC.

BodemBreed Forum
ATKB is lid van het BodemBreed Forum. Via de vereniging wordt kennis en informatie gedeeld tussen professionals om de ontwikkeling van kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer
ATKB is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB streeft naar kwaliteitsborging en een continue verbetering van milieutechnisch bodemadvies bij de twintig aangesloten adviesbureaus. Door het VKB-keurmerk hebben opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerende adviesbureau conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt werkt. Deze eisen hebben betrekking op de competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Het VKB-keurmerk geeft aan dat het betreffende adviesbureau zich actief bezighoudt met kwaliteitsverbetering, voldoet aan alle door de VKB voorgeschreven kwaliteitscriteria en de werkzaamheden worden uitgevoerd door competente medewerkers volgens de vigerende VKB-protocollen. Zie voor meer informatie de website van de VKB.

NEN
ATKB is lid van de NEN – commissie 'Veldwerk - monsterneming' 39002001 en wij maken daarmee deel uit van het normalisatieproces.

Stichting Rioned
ATKB is begunstiger van Stichting Rioned. Stichting Rioned is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland.