x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

CO2-voetafdruk

CO2-beleid en strategie ATKB

ATKB heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot te reduceren door het energieverbruik:

 • te verminderen: maatregelen te nemen die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van energieverbruik
 • te verduurzamen: maatregelen gericht op het zoveel mogelijk gebruiken van duurzaam opwekte energie en brandstoffen
 • te veranderen door maatregelen te nemen gericht op het zo efficiënt mogelijk voorzien van de resterende energiebehoefte

ATKB stelt hierbij doelstellingen gericht op de bedrijfsgebouwen, het wagenpark, materieel en vervoer, en de projectlocaties. Bij de bepaling van reductiemaatregelen wordt een koppeling gemaakt met Sustainable Development Goals (SDG nummer 13 – Klimaat actie, en SDG nummer 7 Betaalbare en duurzame energie).

Figuur. CO2-emissiereductiestrategie ATKB

ATKB volgt de doelstelling van de nationale overheid om in 2030 55% minder CO2-emissies uit te stoten vergeleken met 1990 en om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
ATKB streeft een CO2-emissiereductie doelstelling voor scope 1, 2 en 3 gezamenlijk, ten opzicht van het jaar 2019, van 26% in 2025 en 46% in 2030. Daarnaast wordt groene stroom ingekocht.

Per scope uitgesplitst is dit:

• Scope 1 – 25% reductie in 2025 (van 203 ton in 2019 naar 152 ton in 2025)

• Scope 2 – 25% reductie in 2025 (van 53 ton in 2019 naar 40 ton in 2025).

• Scope 2 – minimaal 80% reductie van de scope 2 emissies in 2025 doormiddel van de inkoop van groene stroom.

• Scope 3 – 15% reductie in 2025 (van 32 ton in 2019 naar 27 ton in 2025).

ATKB beoogt de doelstellingen te behalen met de volgende maatregelen:

Verminder en verander (energie besparen)

 • Label stap van C naar A voor kantoren
 • Temperatuur 2 graden lager in kantoren
 • Verwarming, verlichting en ventilatie aanpassen op bezetting.
 • Energiezuinige verlichting gebruiken
 • Beleid opladen elektronische apparatuur en materiaal (PSG37)

Verduurzaam gebouwen

 • Gebruik van zonnepanelen op gebouwen
 • Inkoop van groene stroom

Verduurzaam vervoer

 • Gebruik van biodiesel (HVO)
 • Elektrificeren van wagenpark
 • Gebruik bedrijfswagens stimuleren – w.o. carpoolen
 • Stimuleer het gebruik van OV – inventariseer mogelijkheden

Het totale potentieel voor reductie met deze maatregelen is ruwweg 25% van de totale CO2-footprint van 2021. Indien ook de bijdrage van het vergroenen van de energievraag wordt meegenomen dan is het in principe mogelijk de totale CO2-footprint van ATKB verlagen met 52% (45% voor gebouwen en 18% voor vervoer). De gestelde doelstellingen van ATKB zijn hiermee binnen bereik.

In ons energiemanagementactieplan voor 2021-2025 vindt u de plannen om onze doelstellingen van 2025 te behalen.

Om de CO2-emissiereductie te kunnen monitoren en te realiseren hebben we de huidige CO2-emissie inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in de volgende emissie-inventarissen:

emissie-inventaris 2019, emissie-inventaris 2020, emissie-inventaris 2021, emissie-inventaris 2022, emissie-inventaris 2023.

Keteninitiatieven
ATKB is aangesloten bij de Duurzame Leverancier.

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Wij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het initiatief is laagdrempelig en interactief. We organiseren interessante klankbordbijeenkomsten en ondersteunen diverse keteninitiatieven. Ons uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemers, groot en klein.

ATKB is op verschillende momenten in 2021, 2022 en 2023 aangesloten bij de klankbordgroep bijeenkomsten van de Duurzame Leverancier. Ook waren wij aanwezig bij een bijeenkomst over het vergroenen van het Agro Business Park in Wageningen.

Verder neemt ATKB deel aan Assen voor Assen.

Lees meer in de verklaring deelname keteninitiatief.

Gunningsvoordeel
ATKB heeft twee projecten gescoord met gunningsvoordeel conform de CO2 - prestatieladder. Het bewuste project is een inventarisatie van natuurwaarden voor ProRail voor de afdeling terrestrische ecologie. De werkzaamheden bestaan uit het lopend inventariseren van zeldzame en/of beschermde natuurwaarden langs het spoor. In die hoedanigheid is er geen emissie uitstoot op het project. Om die reden ligt de focus op het vervoer van en naar het project. ATKB heeft om die reden voor dit soort projecten opgenomen als doelstelling dat er een logboek wordt bijgehouden per auto en of er elektrisch gereden wordt, wat de voorkeur heeft. Daarnaast of carpoolen mogelijk was en tevens of er diesel, benzine of HVO getankt is. Aan het eind van het project zullen de uitkomsten geëxtrapoleerd worden met de algemene gegevens van ATKB. Met die uitkomsten kunnen we nog gerichter sturen op mobiliteit. De afdeling bodem en water heeft een raamovereenkomst waterbodemonderzoek gescoord voor de gemeente Utrecht. Er wordt een voertuigregistratie op kenteken bijgehouden waarmee per veldwerkdag wordt vastgelegd in welke emissie-categorie het ingezette voertuig valt. Resultaten worden met de opdrachtgever gedeeld.