x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

CO2-voetafdruk

Infographic CO2-prestatieladder ATKB 2021
Infographic CO2-voetafdruk ATKB 2021

CO2-beleid en strategie ATKB
ATKB heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot te reduceren door het energieverbruik:

 • te verminderen: maatregelen te nemen die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van energieverbruik
 • te verduurzamen: maatregelen gericht op het zoveel mogelijk gebruiken van duurzaam opwekte energie en brandstoffen
 • te veranderen door maatregelen te nemen gericht op het zo efficiënt mogelijk voorzien van de resterende energiebehoefte

ATKB stelt hierbij doelstellingen gericht op de bedrijfsgebouwen, het wagenpark, materieel en vervoer, en de projectlocaties. Bij de bepaling van reductiemaatregelen wordt een koppeling gemaakt met Sustainable Development Goals (SDG nummer 13 – Klimaat actie, en SDG nummer 7 Betaalbare en duurzame energie).

Figuur. CO2-emissiereductiestrategie ATKB

ATKB streeft een CO2-emissiereductie doelstelling ten opzicht van het jaar 2021 van 21% in 2025 en 38% in 2030. 2021. De doelstellingen voor scope 1 en voor scope 2 zijn beide, voor het jaar 2025, eveneens gesteld op 21%. Samengevat betekent dit:

 • Scope 1 – 21% reductie in 2025 (van 145 ton in 2021 naar 114 ton in 2025)
 • Scope 2 – 21% reductie in 2025 (van 66 ton in 2021 naar 52 ton in 2025)

Het verduurzamen, ofwel het vergroenen van de energievraag doormiddel van de inkoop van groene stroom en gas is hierin nog niet meegenomen.

ATKB beoogt de doelstellingen te behalen met de volgende maatregelen:

Verminder en verander (energie besparen)

 • Inzet op Breeam in Use
 • Label stap van C naar A voor kantoren
 • Temperatuur 2 graden lager in kantoren
 • Verwarming, verlichting en ventilatie aanpassen op bezetting.
 • Energiezuinige verlichting gebruiken.

Verduurzaam gebouwen

 • Gebruik van zonnepanelen op gebouwen
 • Inkoop van groene stroom

Verduurzaam vervoer

 • Gebruik van biodiesel (HVO)
 • Elektrificeren van wagenpark
 • Gebruik bedrijfswagens stimuleren – w.o. carpoolen
 • Stimuleer het gebruik van OV – inventariseer mogelijkheden

Het totale potentieel voor reductie met deze maatregelen is ruwweg 25% van de totale CO2-footprint van 2021. Indien ook de bijdrage van het vergroenen van de energievraag wordt meegenomen dan is het in principe mogelijk de totale CO2-footprint van ATKB verlagen met 52% (45% voor gebouwen en 18% voor vervoer). De gestelde doelstellingen van ATKB zijn hiermee binnen bereik.

In ons energiemanagementactieplan voor 2021-2025 vindt u de plannen om onze doelstellingen van 2025 te behalen.

Om de CO2-emissiereductie te kunnen monitoren en te realiseren hebben we de huidige CO2-emissie inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in de volgende emissie-inventarissen:

emissie-inventaris 2019, emissie-inventaris 2020, emissie-inventaris 2021

Keteninitiatieven
ATKB is aangesloten bij de Duurzame Leverancier.

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Wij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het initiatief is laagdrempelig en interactief. We organiseren interessante klankbordbijeenkomsten en ondersteunen diverse keteninitiatieven. Ons uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemers, groot en klein.

ATKB is op verschillende momenten in 2021 en 2022 aangesloten bij de klankbordgroep bijeenkomsten van de Duurzame Leverancier.

Verdere initiatieven waaraan ATKB aan deelneemt, of aan gaat deelnemen zijn:

 • Assen voor Assen
 • GEA (Gelders Energie Akkoord)
 • DuurSamenZoetermeer

Gunningsvoordeel
ATKB heeft in 2021 één project gescoord met gunningsvoordeel conform de CO2 - prestatieladder. Het bewuste project is een inventarisatie van natuurwaarden voor ProRail voor de afdeling terrestrische ecologie. De werkzaamheden bestaan uit het lopend inventariseren van zeldzame en/of beschermde natuurwaarden langs het spoor. In die hoedanigheid is er geen emissie uitstoot op het project. Om die reden ligt de focus op het vervoer van en naar het project. ATKB heeft om die reden voor dit soort projecten opgenomen als doelstelling dat er een logboek wordt bijgehouden per auto en of er elektrisch gereden wordt, wat de voorkeur heeft. Daarnaast of carpoolen mogelijk was en tevens of er diesel, benzine of HVO getankt is. Aan het eind van het project zullen de uitkomsten geëxtrapoleerd worden met de algemene gegevens van ATKB. Met die uitkomsten kunnen we nog gerichter sturen op mobiliteit. Recentelijk heeft de afdeling bodem en water ook een project gescoord met gunningsvoordeel. ATKB zal inventariseren of bovenstaande systematiek ook van toepassing kan zijn. ATKB zal na het afronden van projecten, de uitkomsten delen op de website.