x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bodem
Alles in uw omgeving is in zekere zin verbonden met de bodem en daardoor vaak afhankelijk van de eigenschappen van de betreffende bodem. Onder bodem worden de grondlagen, het grondwater en de interactie hiertussen verstaan. Bij nieuwe initiatieven in en op de bodem is vroegtijdig inzicht in de inrichting en de eigenschappen van de bodem cruciaal voor de uitwerking en realisatie van uw plannen.

Water
Water speelt een grote rol bij gebiedsinrichting en –beheer in Nederland. ATKB kan u ondersteunen op het gebied van grondwater, waterbodem en oppervlaktewater, zowel door het uitvoeren van onderzoeken als door het leveren van advies en begeleiding bij watergerelateerde projecten. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een pragmatische en doelmatige inslag waarbij zowel onderzoeks- als uitvoeringsaspecten ruim voldoende aan de orde komen.

ATKB is gespecialiseerd in de begeleiding van ingrepen in de (water)bodem (bijv. baggerwerk) en de uitvoering van kwalitatief en kwantitatief onderzoek van (water)bodems. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met grondwatermonitoring, doorgaans vanuit de gemeentelijke grondwaterzorgplicht, en de beoordeling en oorzaakanalyse bij grondwateroverlast. Tevens voeren wij regelmatig watertoetsen uit, al dan niet in combinatie met advies op het gebied van BREEAM-NL. Uiteraard bieden wij u ook graag ondersteuning bij het doorlopen van diverse procedures in het kader van wet- en regelgeving rondom bovengenoemde onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan de Waterwet, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Op basis van de huidige situatie en uw plannen geven wij deskundig advies over de mogelijkheden en aandachtspunten. Zo krijgt u helder inzicht in de te nemen vervolgstappen en kosten voor de realisatie van uw project.

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden om uw project te realiseren.