x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De verspreiding van de exotische rivierkreeften in Nederland gaat gestaag door. Steeds vaker wordt ons gevraagd: “Is er niets te doen tegen deze opmars?” Daarbij gaat het vaak om het beschermen van kwetsbare gebieden. Maar ook in gebieden waar we de kreeftenpopulatie weten terug te dringen is het noodzakelijk om immigratie van rivierkreeften uit omringend water te beperken. De kreeftengoot is een veelbelovende innovatie om deze opmars tegen te gaan en de testen in de praktijk zijn succesvol.

Van lab naar praktijk: de resultaten
De werking van de kreeftengoot is in het laboratorium inmiddels uitvoerig getest en geoptimaliseerd. In juli van dit jaar onderzochten we met succes de werking van de kreeftengoot in de praktijk in een stilstaande watergang. We hebben kreeften voorzien van pittags (kleine zenders), waarna ze aan één zijde van de kreeftengoot zijn vrijgelaten. Van de gemerkte rode Amerikaanse kreeften (P. clarkii) wist 94% de kreeftengoot niet te passeren. Na één week is slechts 6% van de gemerkte kreeften de kreeftengoot gepasseerd. De meeste passages vonden vrijwel direct na uitzet plaats. Het is waarschijnlijk dat stress heeft bijgedragen aan deze passages. Het resultaat is vergelijkbaar met de labtesten waarbij we 94-98% van de kreeften wisten te weren.

Gevulde toolbox “Bestrijding exotische rivierkreeften”
Met deze innovatie vullen we onze toolbox voor het bestrijden van de rivierkreeften weer verder. In de toolbox zitten al veel innovaties zoals de kreeftencollector en aanpassingen aan bestaande vangtuigen om de bijvangsten te minimaliseren en het rendement te verhogen.

Hoe werkt de kreeftengoot ook alweer?
De kreeftengoot is een passief vangtuig dat over de hele breedte van een watergang wordt geplaatst. De verplaatsende kreeften komen deze goot tegen en vallen via de sleuf in de kreeftengoot. Eenmaal in de kreeftengoot leiden we de kreeften uit het vangmiddel naar een opvangbak. De opvangbak is eenvoudig te legen. Door het ontwerp is er geen bijvangst.
Waar komt de kreeftengoot het best tot zijn recht?
ATKB voert veel onderzoeken uit naar het inperken van de negatieve gevolgen van rivierkreeften. Op deze locaties komen na de reductievisserij veel minder kreeften voor. Dat wil men zo houden. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat kreeften vanuit omringende wateren zich niet opnieuw op deze locaties vestigen. In die situaties zetten we de kreeftengoot in.
Als tweede is de kreeftengoot een goede maatregel om te voorkomen dat de kreeften zich verspreiden naar wateren die nog vrij zijn van exotische rivierkreeften, zeker wanneer het gaat om kwetsbare (natuur)gebieden.

Interesse in de kreeftengoot of wilt u meer weten?
Neem contact op met Johan van Giels via info@at-kb.nl of 088-1153200.

Amerikaanse rivierkreeft