x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Algemene voorwaarden

Klik hier voor DNR 2011.
Klik hier voor onze inkoopvoorwaarden.

Artikel 1. Definities
De navolgende begrippen in deze algemene inkoopvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd:
Koper: De term koper verwijst naar ATKB B.V., verder te noemen ATKB.
Opdrachtgever: De term opdrachtgever verwijst naar ATKB , met wie opdrachtnemer een overeenkomst van
opdracht aangaat.

Verkoper/leverancier: Onder de term verkoper/leverancier wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie ATKB een
overeenkomst van koop en verkoop aangaat.
Opdrachtnemer: Onder opdrachtnemer wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie ATKB een overeenkomst
van opdracht aangaat, die betrekking heeft op het verrichten van diensten.
Goederen: Onder de term goederen wordt verstaan alle roerende zaken die onderwerp van een overeenkomst van koop en verkoop kunnen zijn,
daaronder mede begrepen verpakkingen.
Diensten: De door opdrachtnemer ten behoeve van ATKB te verrichten werkzaamheden.
Partijen: ATKB en verkoper / leverancier / opdrachtnemer gezamenlijk.
Order: verwijst naar de inkooporder / bestelling /opdrachtbevestiging met inbegrip van eventuele
bijlagen, door ATKB geplaatst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
ATKB wijst nadrukkelijk toepasselijkheid van algemene voorwaarden van leverancier en/of opdrachtnemer van de hand en verklaart hierbij de algemene inkoopvoorwaarden van ATKB van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, inkooporders en de overeenkomsten van koop en verkoop en
van opdracht die daaruit tot stand zijn gekomen, waarmede leverancier en/of opdrachtnemer uitdrukkelijk instemt.

Artikel 3. Offertes/aanbiedingen
3.1 Offertes en aanbiedingen van verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer dienen altijd schriftelijk te worden gedaan.
3.2 Offertes en aanbiedingen van verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer binden verkoper/leverancier en/of op drachtnemer voor
zover het een termijn voor aanvaarding bevat.
3.3 Een overeenkomst van koop en verkoop en/of van opdracht komt slechts tot stand door schriftelijke acceptatie door ATKB van een door
verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer geda(a)n(e) aanbod/offerte dan wel door acceptatie door verkoper/leverancier en/of
opdrachtnemer in de zin van artikel 4 van een door ATKB geplaatste inkooporder.

Artikel 4. Inkooporders
4.1 Bestellingen c.q. orders van ATKB worden in beginsel schriftelijk gedaan.
4.2 Mondelinge bestellingen c.q. orders van ATKB aan verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer dienen door verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer binnen uiterlijk 4 dagen na ontvangst schriftelijk te worden bevestigd aan ATKB. Indien zulks niet is geschied geldt als bewijs voor een bestelling c.q. order, hetgeen ATKB daaromtrent verklaart.
4.3 Zolang verkoper/leverancier/opdrachtnemer de order niet heeft bevestigd zoals omschreven in artikel 4.2 heeft ATKB het recht door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan verkoper/leverancier/opdrachtnemer de opdracht te annuleren, zonder dat ATKB tot enige (schade)vergoeding aan
verkoper/leverancier/opdrachtnemer is gehouden.

Artikel 5. Specificaties, technische vereisten
5.1 Verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer is gehouden de door ATKB verstrekte specificaties en/of technische vereisten volledig te respecteren.
5.2 De tekst van de door ATKB verstrekte inkooporder en/of specificaties en/of technische vereisten is voor verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer bindend. Indien de tekst van de door ATKB verstrekte inkooporder en/of specificaties en/of technische vereisten naar de mening van de verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer onduidelijkheden bevatten, dan is deze laatste gehouden om ATKB uiterlijk binnen 4 dagen te berichten. Indien ATKB niet uiterlijk binnen
de genoemde termijn van 4 dagen schriftelijk bericht heeft ontvangen in de zin van dit lid van artikel 5, dan geldt de tekst van de inkooporder en/of specificaties en/of technische vereisten als bewijs van de essentialia van de overeenkomst. Indien verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop en/of opdracht tot het besef komt dat niet aan de door ATKB verstrekte specificaties en/of technische vereisten kan worden voldaan, is hij gehouden ATKB daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de oorzaak van het niet, niet tijdig of niet
correct nakomen is gelegen in overmacht, dan geldt het algemene overmachtsartikel in deze voorwaarden. Indien de oorzaak is gelegen in omstandigheden die op grond van de wet, het gebruik of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels voor rekening of risico van verkoper/leverancier en/of opdrachtgever komen, dan staat het ATKB vrij haar wederkerige prestatie op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, tenzij partijen met elkander anders overeenkomen.

Artikel 6. Wijzigingen
6.1 Indien verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer wijzigingen wenst aan te brengen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst van
koop en verkoop en/of van opdracht is verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer gehouden tevens melding te maken van een eventuele
meer- of minderprijs en/of verlenging van de levertijd. Voorgestelde wijzigingen en daaruit voortvloeiende meer-of minderprijzen en/of verlenging levertijd hebben alleen geldingskracht, indien ATKB deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard.
6.2 Indien ATKB wijzigingen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst van koop en verkoop of van opdracht wenst aan te brengen, dan zal zij verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Indien verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer niet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de voorgestelde wijzigingen door ATKB schriftelijk haar bezwaren aan ATKB kenbaar maakt, dan geldt dit als een acceptatie
van een nieuwe overeenkomst.
6.3 Indien ATKB wijzigingen voorstelt nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, en deze voorgestelde wijzigingen niet door verkoper / leverancier / opdrachtnemer worden geaccepteerd, dan wordt de eerder tot stand gekomen overeenkomst van koop en verkoop of van opdracht geacht met onmiddellijke ingang te zijn ontbonden, zonder dat schadeplichtigheid ontstaat aan de zijde van ATKB. Indien de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk is uitgevoerd, dan zijn partijen gehouden met elkaar voor het reeds gepresteerde gedeelte over en weer af te rekenen. Het staat partijen vrij alsdan een nieuwe overeenkomst tegen andere nader overeen te komen voorwaarden te sluiten, althans op andere wijze met elkaar in onderhandeling te treden ter afwikkeling van een en ander.

Artikel 7. Verplichtingen verkoper/leverancier
7.1 De door verkoper/leverancier geleverde goederen worden geleverd overeenkomstig de specificaties van ATKB. Verkoper/leverancier garandeert dat de goederen geschikt zijn en blijven voor het doel waarvoor ATKB ze wil gebruiken, voor zover dit doel verkoper/leverancier bekend is/kan zijn.
7.2 Verkoper/leverancier zal ATKB tijdig en adequaat schriftelijk informeren en instrueren over de wijze waarop gebruik moet worden gemaakt van de goederen.
7.3 Het eigendom van de goederen gaat over op ATKB op het moment dat de goederen zijn geleverd aan ATKB.
7.4 Verkoper/leverancier is gehouden te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en overheidsvoorschriften op het gebied van veiligheid en milieu alsook – voor zover van toepassing - internationale en/of CEnormen en/of -keuringen met betrekking tot de te leveren goederen.
7.5 De te leveren goederen moeten voorzien zijn van een deugdelijk c.q. in de branche gebruikelijke verpakking. Indien sprake is van emballage is verkoper/leverancier gehouden deze op eerste verzoek van ATKB en op eigen kosten af te halen, althans op haar kosten te doen retourneren.
7.6 De verkoper/leverancier garandeert de kwaliteit van de goederen gedurende een periode van twee jaren na de datum van levering.
Herstelde of vervangen goederen worden vanaf de datum van herstel of vervanging nogmaals voor een periode van twee jaar
gegarandeerd. Gedurende de garantieperiode zal verkoper/leverancier onmiddellijk na ontvangst van daartoe strekkende kennisgeving van
ATKB alle bestaande of zich nadien voordoende gebreken aan de goederen voor eigen risico en naar genoegen van ATKB herstellen of de goederen vervangen.

Artikel 8. Verplichtingen opdrachtnemer
8.1 De diensten zullen door opdrachtnemer worden verricht met een inachtneming van een zodanige mate van bekwaamheid, vakmanschap, vlijt, behoedzaamheid en inzicht als redelijkerwijs verwacht mag worden van een bekwaam en ervaren opdrachtnemer van de diensten die aan zijn contractuele verplichtingen voldoet, met gebruikmaking van deugdelijke materialen en hulpmiddelen, waarover opdrachtnemer de vrije beschikking heeft. Opdrachtnemer garandeert dat de diensten geschikt zijn en blijven voor het doel waarvoor ATKB ze wil gebruiken, voor zover dit doel aan opdrachtnemer bekend is/kan zijn.
8.2 Voor zover vereist op grond van de overeenkomst van opdracht zal opdrachtnemer voor de diensten de personen vermeld in de overeenkomst van opdracht als kernpersoneel beschikbaar stellen en zal opdrachtnemer aan ATKB een lijst verstrekken met de namen van die personen, die opdrachtnemer als kernpersoneel beschouwt, en, indien ATKB daarom verzoekt, van alle andere personen die op enig moment bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zullen zijn, met opgave van ieders capaciteiten en eventuele andere gegevens die ATKB verlangt. Zonder schriftelijke toestemming van ATKB is opdrachtnemer niet bevoegd tot wijziging van kernpersoneel.
8.3 Opdrachtnemer zal nauwgezet en voortdurend de kwaliteit van de uitvoering van de diensten bewaken en op verzoek van ATKB regelmatig rapporteren over de voortgang en de kwaliteit van de diensten.
8.4 Opdrachtnemer garandeert dat de diensten zullen worden verricht met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke voorschriften.
8.5 De opdrachtnemer garandeert de kwaliteit en de resultaten van de diensten en zal die diensten die gebrekkig of onvoldoende blijken te zijn, herstellen binnen twee jaar na datum van aanvaarding. Herstelde diensten worden vanaf de datum van herstel nogmaals gegarandeerd voor een periode van twee jaren.
8.6 Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de diensten bodem- en grondwaterverontreiniging te vermijden en luchtverontreiniging en geluidsoverlast te beperken. Opdrachtnemer zal ATKB onmiddellijk op de hoogte stellen van elk incident dat plaatsvindt. Ingeval van een incident zal opdrachtnemer onmiddellijk al die maatregelen nemen, die nodig zijn om uitbreiding daarvan te voorkomen.

Artikel 9. Uitvoering
9.1 Verkoper/leverancier/opdrachtnemer is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATKB de order geheel of gedeeltelijk over te dragen en/of uit te besteden aan derden.
9.2 ATKB behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van verkoper/leverancier/opdrachtnemer de order geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 10. Prijzen
10.1 De in de order vermelde prijzen zijn bindend.
10.2 Indien geen prijs is bepaald in de order, dan gelden de door de verkoper/opdrachtnemer meest recent gepubliceerde prijzen. De prijzen worden geacht inclusief kosten te zijn voor verpakking, vervoer, vergunningen, accijnzen, verzekeringen, reis- of verblijfskosten, kosten van documenten, materiaal en hulpmiddelen en verpakking, doch exclusief BTW.

Artikel 11. Betalingen
11.1 Betalingen worden verricht uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van facturen in de valuta, die in de order is vermeld, met uitzondering van het geval dat de prestatie van de verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer in het geheel niet, gedeeltelijk of ondeugdelijk is verricht. Voor zover niet anders overeengekomen geschiedt betaling per bank- of giro. Het staat ATKB vrij om bij betaling aan te wijzen aan welke verbintenis de betaling wordt toegerekend. Het is ATKB toegestaan om vorderingen op verkoper/leverancier/opdrachtnemer te verrekenen met openstaande vorderingen van verkoper/leverancier/opdrachtnemer.
11.2 Verkoper/leverancier/opdrachtnemer is gehouden om uiterlijk binnen vier weken na levering van de goederen of het verrichten van de diensten te factureren.
11.3 Verkoper/leverancier/opdrachtnemer is nimmer gerechtigd zijn vorderingen op ATKB over te dragen aan enige derde c.q. te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ATKB. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 12. Levertijd
12.1 De in de order vermelde levertijd(en) is/zijn (een) fatale termijn(en).

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Alle goederen, tekeningen, specificaties, modellen, mallen, stempels, monsters, software, enz., die door ATKB aan verkoper/leverancier
en/of opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld blijven c.q. zijn eigendom van ATKB.
13.2 Mutatis mutandis geldt het in het vorige lid bepaalde onverkort voor alle door verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer in opdracht van
ATKB vervaardigde goederen, tekeningen, specificaties, modellen, mallen, stempels, monsters, software, enz. Alle merken, know-how en
patenten van ATKB, die aan verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer door ATKB ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van ATKB.
Onder know-how in de zin van dit artikel wordt begrepen alle kennis en alle werkwijzen, die ATKB door ervaring en proefnemingen heeft verworven omtrent methoden, technieken, doseringen en overige gegevens in een zodanige combinatie, dat ATKB daardoor in staat is om een product te vervaardigen c.q. .te doen vervaardigen, welke kennis en werkwijzen niet octrooieerbaar zijn. Onder patenten worden in de zin van dit artikel begrepen uitvindingen, die nieuw zijn en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid, waarvoor ofwel een octrooi is aangevraagd ofwel is verleend. Partijen verstaan onder de term merken alle benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers en vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van ATKB te onderscheiden, die door ATKB zijn gedeponeerd dan wel door ATKB worden gebruikt. Bij overtreding van de verboden in dit artikel verbeurt
verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer een eenmalige opeisbare boete ad € 150.000,—, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, alsmede een boete ad € 5.000,— per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ATKB op vergoeding van de totale op voornoemde gronden door haar geleden en nog te lijden schade en onverminderd het recht van ATKB de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring aan de overtredende partij.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1 Het is verkoper/leverancier en/of opdrachtgever verboden vertrouwelijke informatie, die haar in het kader van een met ATKB te sluiten of tot stand gekomen overeenkomst ter kennis is gekomen en die niet openbaar is, aan derden te openbaren, tenzij ATKB hiervoor schriftelijk voorafgaande toestemming heeft verleend
14.2 Bij overtreding van dit verbod verbeurt verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare eenmalige boete ad € 50.000,—, alsmede een boete van € 5.000,— per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten die ATKB toekomen op grond van de wettelijke bepalingen omtrent de gevolgen van niet-nakoming.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer is jegens ATKB volledig aansprakelijk voor alle schade, die door ATKB wordt geleden als gevolg van productgebreken en/of ontwerpfouten in de zin van art. 6:185 tot en met 6:193 BW en/of niet tijdige dan wel niet correcte nakoming, dan wel het uitblijven van nakoming met betrekking tot de overeenkomst(en) van opdracht, en voorts voor alle schade die op grond van de wet, de gewoonte of maatschappelijke opvattingen voor zijn/haar rekening en/of risico komt/komen.
15.2 Verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer vrijwaart ATKB tegen aanspraken van derden jegens ATKB die betrekking hebben op schade, die door verkoper/leverancier/opdrachtnemer is veroorzaakt c.q. die voor zijn/haar rekening en risico komt, zulks met verwijzing
naar het vorige lid.
15.3 Verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer zal zich tegen aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en zich verzekerd houden.
15.4 Verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor alle schade aan de goederen, veroorzaakt door het ontbreken van verpakking dan wel onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking.

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst
16.1 Een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door ATKB door middel van een daartoe aan de verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer gerichte buitengerechtelijke verklaring worden ontbonden in de volgende opgesomde gevallen:
a. Indien de verkoper/leverancier en/of leverancier in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Indien de verkoper/leverancier en/of leverancier surséance vanbetaling heeft aangevraagd c.q. verkregen;
c. Indien de verkoper/leverancier en/of leverancier in verzuim is te voldoen aan zijn verplichtingen krachtens overeenkomst op grond van een hem toe te rekenen tekortkoming.
d. In het geval voorzien in artikel 17 van deze algemene inkoopvoorwaarden.
16.2 In geval van ontbinding op grond van de in het vorige lid genoemde gronden heeft ATKB recht op vergoeding van alle geleden of te lijden schade.
16.3 Buiten de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen staat het ATKB vrij de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te ontbinden onder gehoudenheid tot betaling van een vergoeding pro rata aan verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer voor zover de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk door verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer is uitgevoerd.

Artikel 17. Overmacht
17.1 In het geval verkoper/leverancier en/of opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen krachtens overeenkomst jegens ATKB kan voldoen, zo is zij gehouden ATKB hiervan onverwijld in kennis te stellen.
17.2 Indien de overmacht situatie langer dan 30 dagen duurt, zo heeft ATKB het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, overminderd haar recht op vergoeding van de alle door haar geleden schade.

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde Rechtbank
18.1 Nederlands recht is van toepassing op geschillen deze algemene inkoopvoorwaarden betreffende en/of daarmede verband houdende en/of betreffende de overeenkomsten met ATKB of daarmede verband houdende.
18.2 De Rechter te Den Haag is bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen.