x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Terpen en terpbewoners spreken erg tot de verbeelding. In Friesland waren terpbewoners vroeger sterk verbonden met het Wad. Met de aanleg van dijken werd die verbinding verbroken. Maar de betrokkenheid met het Wad is er nog steeds bij de huidige bewoners van het dorp Blije. Daarom leggen de huidige inwoners opnieuw een terp aan, de Terp fan de Takomst. Deze terp wordt gebouwd op de buitendijkse kwelder bij het dorp, dat onderdeel is van Natura 2000-gebied Waddenzee en daarmee beschermd gebied voor de Wet Natuurbescherming.

ATKB en Buro Bakker onderzochten (via een passende beoordeling) in hoeverre de realisatie en het recreatieve gebruik van de terp konden leiden tot negatieve effecten op de beschermde waarden van de Waddenzee. Ook heeft ATKB getoetst of het initiatief voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Na overleg met alle betrokkenen heeft dit geleid tot een alternatief voorstel voor realisatie van de terp. Dit voorstel werd goedgekeurd en de terp is inmiddels open voor bezoek.

Foto: Binne-Louw Katsma