x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Meerstad is het nieuwe woongebied tussen Groningen en Slochteren. Het is een ruim opgezet gebied met veel water waar mensen kunnen wonen, leven en recreëren. Met de ontwikkeling van Meerstad wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan planologische en ecologische doelstellingen in de regio.

Buro Bakker is al vanaf het begin betrokken bij Meerstad met ecologisch onderzoek en advies. In 2004 zijn we begonnen met het in beeld brengen van de beschermde natuurwaarden in het plangebied. Dit ecologisch onderzoek hebben we sindsdien regelmatig geactualiseerd. Hiermee is Bureau Meerstad verzekerd van een volledig en actueel beeld van de beschermde soorten. Met behulp van het ecologisch onderzoek kan ze optimaal inspelen op het behouden en versterken van de leefgebieden van deze soorten. Bovendien is de kans op onverwachte verrassingen bij de uitvoering zo veel kleiner en zijn de risico's op vertraging minimaal.

Ons ecologisch onderzoek bracht onder meer de verspreiding van de zeldzame en zwaar beschermde Heikikker in beeld. Deze soort, die vooral in natuurgebieden voorkomt, leeft hier onder meer in de kavelsloten tussen de landbouwpercelen. Ter compensatie van het verlies aan leefgebied voor de Heikikker is een nieuw natuurgebied aangelegd. Op plekken waar daadwerkelijk gebouwd of ontgraven wordt, worden de Heikikkers weggevangen en overgebracht naar het nieuwe gebied.

Uit het ecologisch onderzoek is gebleken dat er naast Heikikkers onder meer Waterspitsmuizen, Dassen, de Kerkuil en diverse soorten vleermuizen in het gebied voor komen. Wij brachten met behulp van ecologisch onderzoek zowel de verspreiding als het belang van het gebied voor deze soorten in kaart. Het zijn allemaal soorten die een zwaar beschermingsregime kennen in de Flora- en faunawet. Door het ontwerp en de wijze van uitvoering vroegtijdig af te stemmen op deze soorten, kunnen negatieve effecten voorkomen worden. Ecologisch onderzoek speelt daarbij een leidende rol.