x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Op Landgoed Nienoord in de gemeente Leek ligt een stelsel van oude lanen. De gemeente heeft voor deze lanen een verjongingsplan laten opstellen. Eén van deze lanen, de Nienoordsingel zal in zijn geheel verjongd worden. Hiermee kan de gemeente Leek het uniforme laankarakter behouden en de inrichting van de laan beter afstemmen op het gebruik door fietsers en wandelaars.Voorafgaand aan de verjonging is door Buro Bakker een uitgebreid vleermuisonderzoek uitgevoerd.

Oude lanen kunnen voor vleermuizen verschillende belangrijke functies hebben, een vleermuisonderzoek brengt deze functies in beeld. Omdat vleermuizen 's nachts actief zijn, wordt dergelijk vleermuisonderzoek in de nacht uitgevoerd. Hiervoor hebben we in 10 nachten, verspreid over het zomerseizoen, vleermuisonderzoek uitgevoerd. Met behulp van een batdetector zijn alle soorten in beeld gebracht en is een beoordeling gemaakt van de functie van de laan voor deze soorten. Een batdetector zet de sonarsignalen van vleermuizen om in voor de mens waarneembare tonen. Door het vleermuisonderzoek uit te voeren conform het onderzoeksprotocol dat door het Ministerie van EL&I is goedgekeurd, weten we zeker dat het vleermuisonderzoek ook juridisch houdbaar is.

Het vleermuisonderzoek toonde de aanwezigheid van zeven verschillende soorten vleermuizen aan. Vleermuizen die in gebouwen verblijven gebruiken de laan als vliegroute en als foerageergebied. Van boombewonende soorten zijn daarnaast in de holtes in de oude beuken verblijfplaatsen gevonden. Van één van deze soorten, de Rosse vleermuis, is dankzij het vleermuisonderzoek een uitgebreid stelsel van verblijfplaatsen vastgesteld. Hieronder bevinden zich meerdere kraamkolonies, waarin de vrouwtjes gezamenlijk hun jongen grootbrengen.

In nauw overleg met de gemeente Leek is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een werkwijze met minimale schade voor de vleermuizen. Verspreid over het landgoed zijn vleermuiskasten aangebracht, die kunnen dienen als alternatieve verblijfplaats voor de vleermuizen. De bomen zullen worden geveld in een periode die het minst schadelijk is voor de soorten die er in verblijven; in ieder geval buiten de kraamperiode en buiten de overwinteringstijd. Bij het vellen wordt een methode gehanteerd waarmee schade aan de dieren kan worden uitgesloten.