x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De Nederlandse biodiversiteit is door een ondergrens gezakt. Zelfs algemeen voorkomende diersoorten hebben het moeilijk. Om daar iets aan te doen lanceerde Vogelbescherming Nederland het concept ‘Basiskwaliteit Natuur’. Dat gaat niet over natuurgebieden, maar over de natuur in het landschap daarbuiten. In de Tweede Kamer nam een grote meerderheid een motie aan om een basiskwaliteit natuur te realiseren. Ook de minister van Stikstof en Natuur heeft basiskwaliteit natuur in haar plannen meegenomen. Naturalis heeft het concept verder uitgewerkt. De provincie Drenthe is ermee aan de slag gegaan, ATKB mocht voor haar de “basiskwaliteit Natuur Drenthe” opstellen middels een deskstudie.

Wat is dat dan, de Basiskwaliteit Natuur Drenthe?

"De basiskwaliteit natuur gaat over de minimale kwaliteit van de inrichting van het landelijk gebied zodat algemene soorten, die karakteristiek zijn voor het Drentse landschap, zich blijven handhaven. Belangrijke factoren daarbij zijn de milieucondities in het gebied, de inrichting- en het beheer en onderhoud van het gebied. Deze factoren moeten aan minimum eisen voldoen om de Basiskwaliteit Natuur te garanderen."

Drenthe is een prachtige provincie met veel kwaliteiten en een rijke historie. Toch blijkt uit de kwaliteit van de natuur, dat het Drentse landschap er niet heel rooskleurig uit ziet. Wij hebben bijvoorbeeld onderzocht hoe het staat met aanwezigheid van landschapselementen zoals bijvoorbeeld houtwallen in Drenthe. Uit deze analyse blijkt dat het aantal landschapselementen afneemt. Dat heeft een gevolg voor veel dier- en plantensoorten omdat deze landschapselementen een leefomgeving bieden voor deze soorten.

"Wij hebben onderzocht hoe het staat met de aanwezigheid van landschapselementen zoals bijvoorbeeld houtwallen in Drenthe. Uit deze analyse blijkt dat het aantal landschapselementen afneemt. Dat heeft een gevolg voor veel dier- en plantensoorten omdat deze landschapselementen een leefomgeving bieden voor deze soorten. Gelukkig kunnen we daar met elkaar wat aan doen! Samen met gemeentes, waterschappen, agrarische grondgebruikers, bewoners en andere belanghebbenden kunnen we het tij keren. Van rood, naar oranje, naar geel en uiteindelijk naar groen. Herstel van de landschapselementen levert herstel van ‘basiskwaliteit natuur’ en dus herstel van de Nederlandse biodiversiteit.
Er zijn niet alleen landschapselementen bestudeerd maar ook verzuring, vermesting, verdroging, waterkwaliteit, maaibeheer, agrarisch grondgebruik en doelsoorten.
De provincie wil het rapport met gemeenten, waterschappen en andere partners uitwerken, zodat het wordt gebruikt om – met draagvlak – effectief acties in te zetten ten gunste van de lokale biodiversiteit."

Meer weten?
Bent u nieuwsgierig geworden naar de gehele rapportage van de Basiskwaliteit Natuur Drenthe dan kunt u die downloaden via de website van heel Drenthe zoemt..