x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bij natuurbeheer en -beleid richten we ons op het beheer van natuurgebieden, water(gangen), agrarisch natuurbeheer. Maar ook beheer van groene openbare ruimtes draagt in belangrijke mate bij aan behoud en verbetering van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

ATKB ondersteunt u graag bij het vaststellen, uitvoeren en monitoren van beheerdoelstellingen. Verder kan ATKB u ondersteunen bij het verankeren van ambities en doelen in concreet beleid en/of uitvoeringsprogramma’s. Hierbij maken wij gebruik van zowel specialistische ecologische kennis als ook onze kennis en ervaring ten aanzien van beleidsvorming en uitvoeringsplannen.

Beheerplannen en -advies
Succesvol natuurbeheer begint bij heldere en haalbare doelen. Om deze vast te stellen, moet een aantal zaken aan de orde komen. Zoals welke eigenschappen heeft een terrein, welke waardevolle soorten komen of kwamen voor en welke knelpunten spelen er. Een beheerplan heeft veel voordelen. Het maakt helder welke doelen voor de terreinen gelden en op welke wijze aan het behalen van deze doelen wordt gewerkt. Het beheerplan vormt zo niet alleen een instrument voor het uitvoeren van beheer, maar ook een maatlat voor beoordeling van het succes. Dit maakt het mogelijk om het beheer adequaat bij te sturen.

Natuurbeleid en evaluaties
Het verankeren van ambities en doelen in concreet natuurbeleid en uitvoeringsprogramma's is van groot belang om duurzame resultaten te bereiken. ATKB biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van strategisch beleid en het uitvoeren van evaluaties om de effectiviteit van deze maatregelen te beoordelen en bij te sturen indien nodig.

Inrichting en planvorming
Bij de inrichting van een nieuw verworven natuurgebied dient met veel factoren rekening gehouden te worden. Welke natuurdoelen stel je voor het gebied? Welke vereisten stellen de doelsoorten aan hun leefomgeving? Hoe verhoudt dit zich tot de bodemkwaliteit en hydrologie? Welke maatregelen moeten getroffen worden om het gebied geschikt te maken voor het behalen van de natuurdoelen?

Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA)
Natuurherstel is belangrijk om effecten van klimaatverandering tegen te gaan en natuurlijk kapitaal (zoals schoon drinkwater) te herstellen. Bij natuurherstel is het van belang om inzicht te hebben in het functioneren en ontstaan van een gebied. Dit inzicht krijg je met een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA).