x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bij herinrichting van een locatie wil de gemeente Schiedam graag weten tegen welke knelpunten ze aan kunnen lopen. Zo ook bij het bedrijfsterrein met loods aan de Bettoweg 19. ATKB heeft daarom voorafgaand aan de sloop een asbestinventarisatie, bodemonderzoek en quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd.

Bodem
Op de locatie bleek na het bodemonderzoek op twee plaatsen een sterke verontreiniging met minerale olie aanwezig te zijn. Een ander aandachtspunt dat naar voren kwam is de ondergrondse tank die nog aanwezig was op de locatie. Bij sloop van de locatie is de grond met sterke verontreinigingen verwijderd en naar een erkend verwerker afgevoerd. ATKB heeft voor deze sanering de plannen opgesteld en de milieukundige begeleiding uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende meldingen gedaan bij het bevoegd gezag. Ook de ondergrondse tank is verwijderd. De locatie is opgeleverd zonder gebruiksbeperkingen voor het locatiegebruik.

Asbest
Bij de asbestinventarisatie is alleen een losstaande asbesthoudende bloembak aangetroffen. Maar tijdens de graafwerkzaamheden voor de bodemsanering is een asbesthoudende mantelbuis aangetroffen. ATKB heeft dezelfde dag een asbestinventarisatie uitgevoerd. Waarna de asbesthoudende mantelbuis is gesaneerd. De vertraging van de bodemsanering is beperkt gebleven.

Ecologie
Voor de locatie is een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Hieruit bleek dat de aanwezigheid van de huismus en vleermuizen nog niet konden worden uitgesloten. Daarom is naar deze soorten nader ecologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij werden de soorten niet aangetroffen. Er was dus geen noodzaak voor een ontheffingsaanvraag. Wel zijn nog enkele algemene voorzorgsmaatregelen voorgesteld om verstoring van beschermde fauna te voorkomen, zoals werken buiten het broedseizoen of na het verwijderen van vegetaties buiten het broedseizoen.

Voor de gemeente Schiedam mogen we nu, op het aanliggende zuidelijk gelegen terrein (Kommiezenstraat 22 in industriegebied Spaanse Polder) ook een combinatieonderzoek uitvoeren zodat de sloop en vrijgave van de locatie vlot kan verlopen.