x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In de strijd tegen overstroming van de Maas gelden er wettelijke veiligheidsnormen. Deze veiligheidsnormen borgen de waterveiligheid in Nederland via de Waterwet en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Om te kunnen voldoen aan deze normen zijn tien projectpartners de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van een gezamenlijk project: Meanderende Maas. Hiermee wordt de ruim 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde van Ravenstein tot Lith versterkt. ATKB zorgt in dit traject onder andere voor de input voor de op te stellen waterbodemverwachtingswaardekaart, (water)bodemonderzoeken en verhardingsonderzoeken. Bij het project wordt daarnaast ingezet op praktische uitwisseling van bodemdata in een GeoInformatieSysteem (GIS).

Integrale aanpak biedt kansen

Het project is meer dan alleen een dijkversterking. De integrale aanpak biedt kansen voor 600 ha nieuwe natuur, verbetering van waterkwaliteit, toerisme en recreatie, cultuurhistorie en het versterken van de economie. Tegelijkertijd levert de rivierverruiming grond op voor de versterking van de dijk.

Voor meer informatie bekijk de animatievideo: De Meanderende Maas uitgelegd in een animatievideo - YouTube.

Projectgebied Meanderende Maas
Projectgebied Meanderende Maas

Projectorganisatie en de rol van ATKB
Boskalis is (samen met RoyalHaskoningDHV) door de projectpartners (zij zijn samen de opdrachtgever) als aannemer gecontracteerd. ATKB is door Boskalis als onderaannemer gecontracteerd voor de uitvoering van diverse (water)bodem- en verhardingsonderzoeken in de uiterwaarden en het Brabantse dijklichaam binnen het projectgebied. De informatie die ATKB verzamelt zorgt ervoor dat Boskalis een goed ontwerp kan maken en de vergunningaanvraag uit kan werken. Wanneer deze zijn goedgekeurd, kan Boskalis de juiste realisatie aanbieden. ATKB is voor Boskalis in een vroeg stadium begonnen met de eerste milieukundige onderzoeken en het opzetten van een GIS-portaal.

Onderzoeken
Begin dit jaar hebben we de onderzoeksrondes uitgevoerd voor de bodemverwachtingswaardenkaart waarmee een (water)bodemverwachtingswaardenkaart (WBKK) wordt opgesteld. Deze WBKK is bedoeld om intern hergebruik van grond en baggerspecie mogelijk te maken. Zo komt binnen het project bijvoorbeeld (erosiebestendige) klei vrij die weer bij andere dijkversterkingsprojecten en in de keramische industrie (bakstenen) kan worden ingezet.

Tegelijkertijd onderzoeken we de waterbodemkwaliteit ter plaatse van diverse zones die nu uitgesloten worden van de WBKK. Ook starten we binnenkort met de onderzoekswerkzaamheden in het dijklichaam, waardoor inzicht wordt verkregen in de opbouw en milieukundige kwaliteit van dijkmateriaal, inclusief verhardingen.

GIS-portaal
Gijsbert Roos (senior adviseur Grondstoffen; Boskalis): “ATKB heeft de beste aanbieding gedaan (in prijs en kwaliteit) in een minicompetitie met andere marktpartijen. Een van de belangrijke beoordelingspunten was de beschikbare kennis en ervaring met het borgen en uitwisselen van een grote hoeveelheid bodemdata en uitwisseling in GIS. In het voortraject van Meanderende Maas is door andere partijen veel (water)bodemonderzoek gedaan, waardoor het centraliseren van bodemdata een must is. Naast het opstellen van boorplannen op basis van een wijzigend ontwerp, worden gedurende het project diverse vragen gesteld, die net weer een andere uitwerking vragen van de beschikbare bodemdata. Dit vraagt lerend vermogen en flexibiliteit om handig met bodemdata om te gaan.”

Medio 2023 gaat de uitvoering van de Meanderende Maas van start. De dijkversterking moet in 2025 afgerond zijn. De gebieds- en natuurontwikkeling van de uiterwaarden lopen tot 2028. Wij zijn trots dat we ons met verschillende partners in mogen zetten om het land beter te beschermen tegen overstroming bij hoogwater in de Maas.