x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het vervoer over water neemt toe, mede doordat bedrijven in Twente een afspraak hebben gemaakt met de minister om vervoer over water te stimuleren en vervoer over de weg te verminderen (beter benutten deal). Het toenemende gebruik van grotere schepen (klasse Va) van de Twentekanalen vereist een verruiming van de Twentekanalen.

Voor de verruiming wordt onder andere de bodem verdiept en verbreed, worden damwanden vervangen, zwaaikommen vergroot en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Grondverzet is noodzakelijk.

Rijkswaterstaat heeft Arcadis opdracht verleend voor de uitvoering van dit project, waarbij ATKB het land- en waterbodemonderzoek voor haar rekening mocht nemen.

De doelen van het onderzoek zijn:

  • Het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de te baggeren waterbodem (NEN 5720).
  • Het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van de plas-drasbermen in het kader van voorgenomen baggerwerkzaamheden (NEN 5720, deel A).
  • Het indicatief vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het tijdelijk uit te plaatsen flugsand onder de plas-drasbermen.
  • Het, met een nauwkeurigheid van 20%, bepalen van de hoeveelheid tijdelijk uit te plaatsen flugsand.
  • Het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de te vergraven bodem (NEN 5740).

Figuur 1: Ligging deelgebieden in het Twentekanaal

Om overzicht te creëren in dit omvangrijke onderzoeksgebied, is de locatie opgedeeld in drie deelgebieden (Voorpand, Zijtak en Hoofdtak).

Binnen de genoemde deelgebieden zijn in de periode van mei 2019 tot en met juli 2019 1.375 boringen geplaatst. Door de wisselende opbouw van de waterbodem zijn de boringen zowel handmatig als met een machinale boorstelling vanuit een werkschip geplaatst.

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan asbest en PFAS inclusief GenX . Daarnaast is het analysepakket plaatselijk uitgebreid in verband met onderzoek naar de gevolgen van de brand in bandenfabriek Vredestein in 2003. Bij de brand is onder andere een grote hoeveelheid blusschuim in het water terechtgekomen.

Tijdens de veldwerkzaamheden is verder rekening gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen, waarvoor ook een eis voorzorgsmaatregelen geldt. Door de verdenking op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven was begeleiding van NGE-specialisten tijdens de boorwerkzaamheden noodzakelijk.

Met de onderzoeksgegevens van ATKB, die middels een strakke planning op tijd zijn opgeleverd, kan een nauwkeurig plan worden uitgewerkt voor het verbreden van de Twentekanalen en worden de vrijkomende materialen met de juiste maatregelen verwerkt.

Inmiddels is het project in uitvoering. De uitvoeringsfase is te volgen op de website van Rijkswaterstaat.