x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB heeft, in opdracht van Habo GWW B.V., in de eerste helt van 2018 tijdens de grootschalige vervanging van riolering binnen de wijk Transvaal in Den Haag verschillende saneringswerkzaamheden (volgens BRL SIKB 6000, protocol 6001) begeleid.

Grondwateronttrekkingen
Voor de realisatie van de nieuwe riolering diende op grote schaal grondwateronttrekkingswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Deze onttrekkingen hebben direct invloed op de grondwaterhuishouding binnen de wijk.

Grond- en grondwaterverontreinigingen
Omdat binnen delen van de wijk sprake is van een wijdverspreide verontreiniging in grondwater met VOCl en plaatselijk brandstofproducten, en te alle tijden dient te worden voorkomen dat deze verontreinigingen worden verplaatst of verspreid, is gerichte en frequente monitoring van de grondwaterkwaliteit op verschillende diepten en monitoring van grondwaterstanden in de wijk noodzakelijk. Op die manier wordt tijdig in beeld gebracht wanneer risico’s op verspreiding of verplaatsing (kunnen gaan) voorkomen en kan de dimensionering van de onttrekking tijdig worden aangepast. De monitoring omvatte de bijna dagelijkse monstername en metingen van grondwaterstanden van een dertigtal peilbuizen en controle van de kwaliteit van het in- en effluent van de verschillende onttrekkingen (voor en na zuivering).
Naast grondwaterverontreiniging diende op verschillende locaties rekening te worden gehouden met sterke grondverontreiniging (gevallen van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming) waarvoor separate saneringsprocedures zijn gevolgd. Voorafgaande de werkzaamheden is de nulsituatie van de grondwaterkwaliteit voor alle peilbuizen in beeld gebracht.

Eindsituatie bepaald en doelstelling behaald
Na tussentijdse monitoring (vrijwel dagelijks binnen verschillende locatiedelen van het project) en voltooiing van de werkzaamheden is de eindsituatie in beeld gebracht. De resultaten wijzen op een succesvol project waarbij door goede samenwerking met de opdrachtgever en tevens uitvoerend aannemer Habo GWW B.V., duidelijke planvorming door verschillende partijen (waaronder Ingenieursbureau Den Haag) en tussentijdse gewenste en noodzakelijk aanpassingen van de werkwijze geen verplaatsing of verspreiding van verontreiniging heeft plaatsgevonden. Hiermee zijn alle doelstellingen in het kader van de Wet bodembescherming voor het project behaald.