x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Voor werken onder de grond kan het noodzakelijk zijn grondwater en/of instromend hemelwater te bemalen. Ook bij tijdelijke en kleine bouwputten of sleuven en (grondwater)saneringen kan bemaling noodzakelijk zijn. Ongeacht het doel beïnvloeden bemalingen de lokale of regionale grondwaterstanden en stromingen.

Voorafgaand aan de bemaling dient een inschatting te worden gemaakt van de te verwachten gevolgen. Ook dient voorafgaand aan een bemaling te worden nagedacht over de lozing van het vrijkomende water. Tijdens de werkzaamheden is monitoring noodzakelijk aangezien de volgende knelpunten kunnen ontstaan:

  • Hoger onttrekkingsdebiet dan verwacht;
  • Opdrijvende constructies;
  • Zakking van omliggende gebouwen en/of het omliggende maaiveld met schade tot gevolg;
  • Verdroging van natuurgebieden of landbouwgebieden;
  • Aantrekken van (onbekende) grondwaterverontreiniging.

Verschillende bevoegde gezagen zullen uiteenlopende eisen stellen aan de bemaling. Eisen kunnen gaan over de bemalingsmethode, de lozingsmethode en -plek en de monitoring. Voor de meeste grondwateronttrekkingen is een melding of vergunning verplicht.

ATKB heeft ruime ervaring met bemalingen, zowel in het kader van saneringen als voor werken in den droge. ATKB kan de gehele bemaling van start tot einde voor u begeleiden. Indien gewenst kunnen wij ook een monitoringsplan opstellen en de monitoring voor u uitvoeren.