x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Gemeente Arnhem realiseert een openbaar vervoer traject, er wordt een busbaan aangelegd. Belangrijk voor deze locatie is dat de natuurwaarden behouden blijven. Onze ecologen voerden een aantal quickscans uit en deden nader onderzoek. Deze onderzoeken leveren nuttige informatie op over de aanwezigheid van verschillende (beschermde) soorten op de projectlocatie.

Uit de quickscans en een aanvullend onderzoek blijkt dat met de aanleg van het openbaar vervoer traject alleen nationaal beschermde soorten worden verstoord, er gaat namelijk een klein deel van het leefgebied van de wezel en de bunzing verloren. Bij nationaal beschermde soorten (zoals de wezel en bunzing) mag gewerkt worden volgens een erkende gedragscode. In dit geval de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten'.

Opmerking: Bij Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten als vleermuizen en roofvogels is het werken volgens een gedragscode alleen toegestaan als verstoring van verblijfplaatsen, nestplaatsen en essentiële vliegroutes kan worden voorkomen.

Praktische aanpak van onze ecologen
Om de nationaal beschermde en andere bijzondere soorten zoveel mogelijk te ontzien stellen wij een praktisch ecologisch werkprotocol op. Het werkprotocol is ingericht als logboek zodat het praktisch te gebruiken is. Het beschrijft niet alleen de maatregelen voor de wezel en de bunzing, maar ook voor alle andere aangetroffen (beschermde) soorten beschrijft het de juiste handelingswijze.

Gedragscode soortenbescherming gemeenten
Normaliter verzorgt ATKB de aanvraag voor een ontheffing voor de werkzaamheden in het kader van Wet natuurbescherming namens de gemeente, ook voor nationaal beschermde soorten. Het aanvragen van zo’n ontheffing kost veel tijd. Om het praktisch te houden zijn er daarom gedragscodes ontwikkeld. Een van deze codes is de “Gedragscode soortenbescherming gemeenten”. In deze gedragscode worden voor Nederlandse gemeenten de werkprocessen beschreven en wordt per soortgroep omschreven welke maatregelen nodig zijn. Met behulp van deze code is direct duidelijk wat er nodig is om de soorten te beschermen. Wanneer je te werk gaat volgens de ‘Gedragscode soortenbescherming gemeenten’ is er geen ontheffing Wet Natuurbescherming nodig en voorkom je lange doorlooptijden.

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en kwetsbare plant- en diersoorten. Voor het onderhoud aan onze Nederlandse natuur en leefomgeving is het onvermijdelijk om soms werkzaamheden uit te voeren die kunnen botsen met de Wet natuurbescherming.
Die werkzaamheden zijn onder andere nodig om Nederland veilig te houden, maar ook voor ruimtelijke ontwikkeling. Denk aan het kappen van bomen, het maaien van vegetatie, het schonen van sloten of aanleg of onderhoud van wegen. Tijdens deze werkzaamheden bestaat de kans dat dieren en planten beschadigen. Daarom wordt altijd een quickscan ecologie uitgevoerd om na te gaan welke soorten in het plangebied aanwezig zijn en welke beschermde soorten verstoord worden door de handeling.

Wilt u als gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen ook, waar mogelijk, praktisch werken volgens de gedragscode soortenbescherming gemeenten? Neem dan contact met ons op! Onze ecologen hebben ruime ervaring bij het toepassen van de gedragscode en zo voorkomt u lange doorlooptijden voor ontheffingsaanvragen. Wij zijn te bereiken op 088-1153200 en via info@at-kb.nl.