x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Gemeente Delfzijl wil graag dat Delfzijl weer een echte havenstad wordt. Onder de noemer Marconi ontwikkelt en realiseert de gemeente daarom allerlei projecten met als doel het stadscentrum van Delfzijl sterker met de haven en de Waddenzeekust te verbinden. Bij deze projecten zijn diverse partners betrokken, zoals Rijkswaterstaat en Provincie Groningen.

Eén van de projecten is het Kwelderlandschap Marconi Buitendijks. Het project bestaat uit de realisatie van een kwelder voor de Handelskade Oost en een pionierkwelder voor de Schermdijk. Die pionierkwelder moet vooral door opslibbing ontstaan. Binnen de kwelder wordt een broedeiland gerealiseerd. Dit eiland is bedoeld voor kustbroedvogels, waaronder visdieven en noordse sterns. Beide soorten broeden in de haven van Delfzijl.

Building with Nature
Het Kwelderlandschap is een iconisch project. Lange tijd is het areaal van kwelders in het Waddengebied afgenomen, omdat de mens de kwelders steeds verder ging inpolderen. Nu wordt dus het tegenovergestelde gedaan. Het is een voorbeeld van een Building with Nature project; bouwen met natuur. Het is ook de bedoeling dat kennis en er ervaring wordt opgedaan met de ontwikkeling van kwelders. Deze ervaring kan mogelijk in de toekomst elders in het Waddengebied of op een andere plek in de wereld worden ingezet.

Passende Beoordeling
Het Kwelderlandschap Marconi Buitendijks wordt gerealiseerd binnen de begrenzing van Natura 2000-gebied Waddenzee. Op voorhand was duidelijk dat voor dit project een Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet moest worden opgesteld.

Wij hebben deze passende beoordeling in opdracht van gemeente Delfzijl opgesteld. Tijdens het proces is er regelmatig overleg gevoerd met het bevoegd gezag, provincie Groningen.

Analyse effecten
Uit de effectanalyse bleek dat het project zowel positieve als negatieve gevolgen voor de beschermde waarden van de Waddenzee en de Eems-Dollard in zich heeft. Negatieve gevolgen doen zich voor als gevolg van areaalverlies van habitattype H1130 Estuaria. Tegelijkertijd is sprake van areaalwinst van dit habitattype doordat Rijkswaterstaat de griesberg gaat verwijderen. Dit is een berg soda-afval die in het verleden is geloosd in het estuarium. Dit materiaal hoort natuurlijk niet in het estuarium thuis.

Tegelijkertijd leidt de realisatie van het kwelderlandschap tot positieve effecten op het areaal van kwelderhabitats, waarvan het areaal historisch gezien sterk is afgenomen. Ook vogels profiteren van de realisatie van de kwelders. Het broedeiland leidt tot toename van het areaal geschikt broedgebied voor visdieven en noordse sterns. Beide soorten staan sterk onder druk in het Wadddengebied. Ook andere kustbroedvogels kunnen van het broedeiland profiteren. Daarnaast bieden de kwelders zelf op termijn geschikt broedgebied en kunnen ze door vogels gebruikt worden om op te rusten en om voedsel te zoeken.

Resultaat
Alles in overweging nemende is in de Passende Beoordeling beoordeeld dat het areaalverlies van habitattype H1130 Estuaria niet tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Eems-Dollard leidt. Provincie Groningen heeft op basis van de Passende Beoordeling een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend.

Dit project heeft kunnen slagen dankzij brede steun van o.a. overheden en natuurorganisaties. En inmiddels is de uitvoering gestart. Over een paar jaar zal Delfzijl een heel andere aanblik hebben. Dit project leidt er toe dat die aanblik ook heel wat natuurlijker zal zijn. En natuurrijker. De natuurwaarden van het estuarium profiteren van deze ontwikkeling.