x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Een zonnepark met hyperloop realiseren en tegelijkertijd zorgen voor méér biodiversiteit. Kan dat? Dat onderzoeken wij voor de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Om dat doel te halen willen zij onder andere zonneparken plaatsen. Een van de gebieden die de gemeente Groningen op het oog heeft is Meerstad-Noord: Zonnepark Meerstad-Noord | Gemeente Groningen

In het plan gaat de gemeente uit van het vergroten van de biodiversiteit met het inrichten van het zonnepark. Oftewel, meer plant- en diersoorten dan in de huidige situatie moeten zich er prettig voelen.

De gemeente wil dat bereiken door:

  • de zonnepanelen ruim boven de grond te plaatsen met een tussenafstand van drie meter, om de zoninstraling te garanderen;
  • de watergangen te behouden;
  • het kavelpatroon grotendeels gelijk te houden;
  • het herstellen van een oude watergang met natuurvriendelijke oevers;
  • rond het park een recreatie en natuurzone inrichten.

De inrichting van het park is nog niet definitief omdat bewoners hier een stem in hebben.

Van belang is het om, voorafgaand aan de inrichting, in beeld te hebben welke plant- en diersoorten in het plangebied voorkomen. Daarom voert ATKB in opdracht van de gemeente Groningen een nulmeting uit. Met de uitkomsten van deze nulmeting zijn straks de effecten van de aanleg van het zonnepark op de biodiversiteit te volgen. Om tot deze nulmeting te komen, worden amfibieën, landzoogdieren, vlinders, libellen, bijen, vleermuizen en broedvogels jaarrond geïnventariseerd. De monitoring van de flora- en de vegetatiekartering vinden alleen in het groeiseizoen plaats. Dit betekent dat we meerdere keren per jaar in het plangebied te vinden zijn.

Naast het uitvoeren van deze nulmeting is ATKB gevraagd om mee te denken over de inrichting en het beheer van het zonnepark en de recreatie- en/of natuurzone.

Een uitdagend onderzoeks- en adviestraject waarin wij gaan voor het beste resultaat voor natuur en leefomgeving.