x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Bij uitvoering van een project, zoals voorbereidingen, sloop of bouw, wordt getoetst of de uitvoering tot een overtreding van de Wet natuurbescherming kan leiden. Een aanzienlijk deel van de natuurwaarden binnen beschermde Natura 2000-gebieden is gevoelig voor verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie. Bij een vergunningsaanvraag voor een bouwproject moet u dan ook aantonen hoeveel stikstofneerslag veroorzaakt wordt door het project. Zo een stikstofberekeninng wordt uitgevoerd met de AERIUS Calculator.

In een stikstofdepositieberekening berekenen we hoeveel stikstof neerslaat;

  • in de aanlegfase (tijdens sloop, terreinvoorbereiding en bouw) én
  • in de gebruiksfase (tijdens gebruik van het gerealiseerde project) binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Onze doorgronders voeren deze stikstofdepositieberekeningen uit met de AERIUS Calculator en de uitkomst geeft aan hoeveel stikstof als gevolg van het project neerkomt in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Is de uitkomst 0,00 mol N/ha/jr, dan kan het project doorgang vinden. Is de uitkomst van de berekening boven de norm, dan is een nadere beoordeling nodig in de vorm van een voortoets of in een passende beoordeling. Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling kan een vergunning van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn.

Wij hebben daarbij altijd oog voor het belang van de initiatiefnemer, binnen de kaders van de natuurwetgeving en met hart voor de natuur. We volgen het continu wijzigende stikstofbeleid op de voet. U kunt dan ook op ons rekenen voor een passend advies, gebaseerd op de actualiteit.

Stikstofdepositieberekening nodig?
ATKB heeft alle kennis in huis om een AERIUS-berekening voor uw project uit te voeren. Wanneer vervolgstappen nodig zijn, kunnen wij u hierbij adviseren en ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@at-kb.nl of 088-1153200, wij helpen u graag verder.