x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het agrarisch natuurbeheer levert in het landelijk gebied een belangrijke bijdrage aan het behoud en herstel van de biodiversiteit en landschappelijke waarden. De laatste jaren is het agrarisch natuurbeheer volop in ontwikkeling. Steeds meer agrarische bedrijven willen op deze manier bijdragen aan het behoud en verbetering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Sinds begin 2016 kunnen agrariërs enkel nog via een agrarisch collectief subsidie aanvragen voor het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer.

Agrarisch collectief; gebiedsgerichte aanpak
Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband bestaande uit agrariërs en andere grondgebruikers, die zich in gezamenlijkheid (vrijwillig) inzetten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De provincies leggen in grote lijnen de natuurdoelen en ambities vast in natuurgebiedsplannen. Het is aan de collectieven om nadere invulling te geven aan deze natuurdoelen en ambities.

In de zogeheten gebiedsaanvraag laat het collectief zien welke prestaties de deelnemers op gebiedsniveau willen leveren en hoe dit bijdraagt aan het realiseren van de provinciale natuurdoelstellingen. ATKB kan agrarische collectieven ondersteunen met het opstellen van gebiedsplannen en de uitvoering van verschillende projecten. Tevens kan ATKB de agrarische collectieven ondersteunen bij het onderbouwen van verschillende subsidieaanvragen. De ecologen van ATKB hebben ruime kennis van akker- en weidevogels, insectenvriendelijk en botanisch beheer en het samenstellen van geschikte zaadmengsels. Hiermee kan ATKB agrarische collectieven effectief ondersteunen en de koppeling maken tussen ecologische kennis en agrarisch beheer in de praktijk.

Op naar natuurinclusieve landbouw
Daarnaast staat de agrarische sector voor een grote uitdaging in de opmars naar een natuurinclusief landbouwsysteem. ATKB kan met haar ruime kennis van flora en fauna een belangrijke bijdrage leveren aan deze transitie. Door middel van gebiedsanalyses en advies over agrarisch beheer en de invloed hiervan op de biodiversiteit in het agrarische gebied. Vooral op het gebied van effectiviteit van maatregelen en beheer is er behoefte aan meer kennis. Door middel van monitoring, inventarisatie en ecologische analyses kunnen we hieraan bijdragen.

Wat ATKB voor u kan betekenen
ATKB kan dus op verschillende manieren adviseren over de invulling van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bijvoorbeeld:

  • Uitvoeren van een gebiedsscan
  • Opstellen van een beheerstrategie
  • Uitvoeren van een ecologische kwaliteitstoets
  • Onderbouwen van uw subsidieaanvraag

Daarnaast kunnen we de monitoring voor u uitvoeren; we hebben veel ervaring met het inventariseren van alle relevante soortgroepen (vogels, insecten, flora, amfibieën). Ook voor een evaluatie van het beheer en de resultaten kunt u bij ons terecht. We gaan graag het gesprek met u aan om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!