Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Asbestinventarisatie

Asbest is als minerale vezel met de positieve eigenschappen; hoge streksterkte, onbrandbaar en isolerend, veelvuldig als (toeslag)middel in (bouw)materialen toegepast. In Nederland zijn meer dan 3000 verschillende toepassingen tussen 1945 en 1993 gebruikt. De bekendste en meest gebruikte zijn asbestcementproducten zoals golfplaten en cementbuizen. Maar ook afdichtingen, brandwerende vezelplaten, vloerbedekkingen en pakkingen zijn bekende asbesthoudende producten. Door de gezondheidsrisico’s bij inademing van asbestvezels door mensen is het gebruik van asbest uiteindelijk per 1 juli 1993 verboden.

Bij werkzaamheden aan asbest of renovatie of sloop van gebouwen van voor 1994 is het daarom verplicht een asbestinventarisatie te laten verrichten. Een asbestinventarisatierapport geeft inzicht in het voorkomen van asbest en de risico’s bij verwijdering. Het kan daardoor ook heel goed ingezet worden bij overdracht van een gebouw of bij het uitvoeren van een RI&E.

Soms wordt asbest ontdekt dat mogelijk in de huidige vorm bij het huidige gebruik van het gebouw een risico oplevert, dan wordt een risicobeoordeling conform NEN2991 uitgevoerd, zo nodig met stof- en luchtmonsters om exact deze blootstellingsrisico’s te kunnen bepalen en de te nemen maatregelen vast te kunnen stellen.

Zolang er niet aan het asbest wordt gewerkt vormt de aanwezigheid van asbesthoudende producten vaak geen risico voor het gebruik van het gebouw. Een asbestbeheersplan geeft dan zekerheid naar de eigenaar en de gebruikers van het pand. Hierin worden de asbesthoudende toepassingen beschreven en hoe hier dan veilig mee om kan worden gegaan.

Als wordt overgegaan tot verwijdering van asbest dan vindt dat meestal plaats op basis van de uitgevoerde asbestinventarisatie. Begeleiding of toezicht bij een asbestsanering is soms wenselijk voor de opdrachtgever. Denk aan opstellen van kostenramingen, aanbesteding, selecteren van aannemers, directievoering namens opdrachtgever en beoordelen oplevering. Ook kan een nieuwe, veiligere of efficiëntere saneringstechniek wenselijk zijn waarbij saneringsonderzoek wordt ingezet in de vorm van het uitvoeren van asbestblootstellingsmetingen bij verwijdering van het asbest conform de SCi-548.

ATKB is gecertificeerd door TÜV voor het uitvoeren van asbestinventarisaties (conform art 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIIIa). Voor een overzicht van de certificaten en erkenningen van ATKB klik hier. Daarnaast hebben uw adviseurs van ATKB ook ruime ervaring bij het uitvoeren van risicobeoordelingen, opstellen van asbestbeheersplannen, begeleiding bij asbestsaneringen en metingen conform SCi-548.

Voor al uw vragen over asbest neemt u contact op met Otto Liese op 088-1153217 of 06-41433413 of O.Liese@at-kb.nl.

Asbestinventarisatie
Sinds 1 januari 1997 is een asbestonderzoek verplicht voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen van een bouwwerk of object. Het voornemen om een bouwwerk te slopen (of te renoveren of alleen het asbest te verwijderen) moet altijd worden gemeld aan de RUD (Regionale UitvoeringsDienst). Het OLO (Omgevingsloket Online) vraagt bij de melding altijd naar de aanwezigheid van asbest. Bij gebouwen van voor 1994 moet er een asbestinventarisatierapportage worden overlegd. Ook een asbestverwijderaar of een sloper heeft bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden (asbestverwijdering of sloop) een asbestinventarisatierapport nodig in het kader van de RI&E vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Een asbestinventarisatie bestaat uit de volgende fasen:
Opdrachtvorming, op aanvraag van de opdrachtgever wordt een offerte opgesteld. Sinds maart 2017 wordt bij het bepalen van het te onderzoeken bouwwerk of object en het doel van de inventarisatie aan de opdrachtgever een grote invloed gegeven. De opdrachtgever geeft aan wat er precies moet worden onderzocht (reikwijdte):

 • Het gehele bouwwerk of object

 • Een deel van het bouwwerk of object

 • Het bouwwerk of object en het gebied rondom

 • Alleen het gebied rondom het bouwwerk of object

En met welk doel (geschiktheid):

 • Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk

 • Geschikt voor alleen de verwijdering van het aangetroffen asbest

 • Geschikt voor alleen renovatie zonder de constructie aan te tasten

 • Geschikt voor volledige renovatie of sloop

Voor de eerste genoemde geschiktheid (niet geschikt voor asbestverwijdering) kiest een opdrachtgever natuurlijk niet maar een asbestinventarisatie kan leiden tot de conclusie dat eerst een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd alvorens asbest kan worden verwijderd omdat een verontreiniging met asbest is aangetroffen bijvoorbeeld als gevolg van beschadigd niet hechtgebonden asbest.

Daarnaast vraagt ATKB in de offerte of de opdrachtgever informatie over het te onderzoeken object beschikbaar wil stellen zoals, tekeningen, bouwbestekken, eerdere onderzoeken en of er interviews met gebruikers mogen worden gehouden. Deze informatie maakt de inventarisatie beter en goedkoper.

Na opdracht wordt het vooronderzoek uitgevoerd waarbij de beschikbare informatie wordt bestudeerd en in een inventarisatieplan wordt verwerkt. Beschikt de opdrachtgever niet over bouwtekeningen of andere informatie dan wordt het gemeentelijk bouwarchief geraadpleegd. De inventarisatie wordt ingepland en gemeld bij het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem), dit is verplicht en dient minimaal 2 dagen voor uitvoering van de inventarisatie te worden gedaan. In het inventarisatieplan worden ook de in te zetten inventarisatiemiddelen opgenomen zodat met juiste technieken veilig een inspectie kan worden uitgevoerd en monsters kunnen worden genomen.

Bij de uitvoering, wordt het bouwwerk of object geïnspecteerd door de DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) van buiten naar binnen en van boven naar beneden en worden de asbestverdachte toepassingen vastgesteld waarbij relevante kenmerken (aard, type, beschadiging, bevestiging, hoeveelheid en dergelijke o.a. op tekening en formulieren) worden vastgelegd. Van asbestverdachte materialen worden monsters genomen voor analyse conform NEN5896 op een hiervoor geaccrediteerd laboratorium.

Als beschadigd niet-hechtgebonden asbestverdacht materiaal is aangetroffen dan wordt direct de opdrachtgever hierover geïnformeerd waarbij gezamenlijk wordt bepaald of en hoe het onderzoek moet worden uitgebreid met een inkadering of risicobeoordeling en of er aanvullende maatregelen door de opdrachtgever moeten worden genomen om blootstelling aan asbest van mensen te voorkomen.

De rapportage van de uitgevoerde asbestinventarisatie bevat de gegevens uit het vooronderzoek, de inspectie, een overzicht van de aangetroffen bronnen, de analyseresultaten en de bepaling van de risicoklasse voor verwijdering van de asbesthoudende materialen SMA-rts. Verplicht is de invoering door het inventarisatiebureau van de gegevens in het LAVS: de bronnen en het asbestinventarisatierapport.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de inventarisatie zo volledig mogelijk te laten zijn en alle mogelijke bronnen van asbest op te sporen, kan het zijn dat er toch asbesthoudende toepassingen niet worden ontdekt. ATKB geeft u de garantie dat bij melding van onontdekt asbest gelijk wordt onderzocht of het onontdekte asbest tot het geïnventariseerde bouwwerk of object heeft behoort en zal in dat geval kosteloos een aanvullende asbestinventarisatie uitvoeren en zo een nieuw asbestinventarisatierapport leveren.

Risicobeoordeling conform NEN2991
Wordt beschadigd niet-hechtgebonden asbestverdacht materiaal aangetroffen (al dan niet bij een asbestinventarisatie) dan geeft het uitvoeren van een risicobeoordeling inzicht in de risico’s die gebruikers lopen op blootstelling aan asbest. Dit wordt, afhankelijk van het gebruik van het bouwwerk, uitgevoerd met stof- en/of luchtmonstername.

De opzet en uitvoering van een risicobeoordeling zijn voorgeschreven in de NEN 2991. Bij een risicobeoordeling conform deze norm worden het potentiele en het actuele risico op blootstelling aan asbestvezels bepaald:

Potentieel risico; asbestvezels welke als stof aanwezig zijn en bij gebruik van het pand in de lucht terecht kunnen komen en dan kunnen worden ingeademd, dit wordt vastgesteld door het nemen van kleefmonsters.

Actueel risico; dit is de huidige asbestvezelconcentratie in de lucht, dit wordt vastgesteld door het nemen van luchtmonsters.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden conclusies en aanbevelingen gedaan.

Uw adviseurs van ATKB zetten de monsternametechnieken uit de NEN 2991 zo in dat er efficiënt en snel een gedegen risicobeoordeling gereed is op basis waarvan zinnige maatregelen doeltreffend kunnen worden ingezet.

Asbestbeheersplan
Uit een risicobeoordeling of asbestinventarisatie kan komen dat hoewel er asbest aanwezig is, dit niet leidt tot onaanvaardbare concentraties asbestvezels in de lucht. Zolang er niet aan het asbest wordt gewerkt vormt de aanwezigheid van asbesthoudende producten geen risico voor het gebruik van het gebouw. Een asbestbeheersplan geeft dan zekerheid naar de eigenaar en de gebruikers van het pand.

In het asbestbeheersplan worden vastgelegd:

 • Een duidelijke beschrijving van het gebouw

 • De uitgevoerde onderzoeken met markering en de gegevens van de vastgestelde asbesthoudende bronnen

 • De gebruiksbeperkende maatregelen

 • Periodieke controle op de effectiviteit van de maatregelen

 • Maatregelen indien de periodieke controles daartoe aanleiding geven

 • Een noodplan om bij calamiteiten opgetreden beschadigingen van asbest zo snel mogelijk te verhelpen

 • Wijze waarop betrokkenen worden geïnformeerd

 • Overzicht van de taken, bevoegdheden en bereikbaarheid van de verantwoordelijke personen

Saneringsbegeleiding
De opdrachtgever kan bij het laten uitvoeren van de asbestverwijdering er voor kiezen om ATKB in te schakelen voor haar expertise op het gebied van kostenramingen, de selectie van aannemers of directievoering bij asbestsaneringen.

Er is ruime ervaring met het doen van terugschalingsonderzoek of validatiemetingen conform de SCi-548. Deze onderzoeken zijn gedaan om inzicht te krijgen in de veiligheid van nieuwe innovatieve asbestsaneringsmethoden maar ook om vast te kunnen stellen of op een specifiek project met gestandaardiseerde saneringstechnieken de blootstelling aantoonbaar lager is dan ingeschat met SMA-rt. Hierdoor is veelal veiliger te werken wat daarmee vaak een efficiencyslag voor de opdrachtgever oplevert.

Voor al uw vragen over asbest neemt u contact op met Otto Liese op 088-1153217 of 06-41433413 of O.Liese@at-kb.nl.