x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De gemeente Culemborg heeft ATKB onlangs opdracht gegeven voor nog eens 3 jaren monitoring van de grondwaterstanden in de bebouwde kom.

Grondwaterzorgplicht
In 2015 heeft ATKB in opdracht van de gemeente Culemborg een volledig nieuw grondwatermeetnet ontworpen en gerealiseerd. Hiermee gaf de gemeente deels invulling aan de grondwaterzorgplicht. Het meetnet is opgezet om de plaatsen te vinden waar de grondwaterstand langdurig en herhaaldelijke te hoog is. En om hiermee klachten en meldingen te verifiëren. Sinds 2018, het eerste extreem droge jaar na de start van de monitoring, is er vanzelfsprekend ook meer aandacht gekomen voor de effecten van lage grondwaterstanden.

Invloed Lek
De kern Culemborg (Google Maps) ligt op de zuidelijke oever en in een buitenbocht van de rivier de Lek. De bebouwde kom heeft een geaccidenteerd maaiveld. Op 4 tot 7 meter onder maaiveld, onder een afdekkende kleilaag, bevindt zich het eerste watervoerende zandpakket. In beide situaties – bij hoge en lage grondwaterstanden – is de invloed van de Lek op de grondwaterstand niet alleen te verwachten, maar door ons ook aangetoond.

Jaarlijkse rapportage
Elk jaar rapporteren wij onze bevindingen over het hydrologische jaar (april t/m maart) aan de gemeente. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om met belanghebbenden in gesprek te gaan en zo nodig passende maatregelen te treffen op locaties met structurele grondwateroverlast of -onderlast. Hierbij wordt gestreefd naar werk-met-werk maken door combinatie met geplande projecten in de meerjarenbegroting.

Onderhoud grondwatermeetnet
Vanaf de aanleg van het meetnet monitoren wij de freatische en diepe grondwaterstanden continu met stand alone loggers. Deze loggers zijn sinds de ingebruikname uiterst betrouwbaar met nauwelijks uitval of significante meetafwijkingen. Wij passen deze loggers ook toe bij andere grondwatermeetnetten. Desondanks is onderhoud aan zo’n meetnet weleens nodig. Hiermee ontzorgen wij de gemeente Culemborg ook met inzet van eigen mensen en materieel. Het grondwatermeetnet van Culemborg is sinds 2015 door ons gefaseerd uitgebreid en bestaat nu uit 76 peilbuizen.

Lange meetreeks en statistische mogelijkheden
De gemeente beschikt over een ononderbroken meetreeks van meer dan 5 hydrologische jaren. Door de verlenging met nog eens 3 jaren komen nieuwe statistische analysemogelijkheden en toepassingen binnen handbereik. Daarbij kan gedacht worden aan een voldoende betrouwbare GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) en GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) én het eventueel bijstellen daarvan als gevolg van de effecten van de klimaatverandering.

Basisregistratie Ondergrond
De gemeente kan - als bronhouder - per 1 januari 2021 aanstaande ook voldoen aan de leveringsplicht onder Tranche 3 van grondwatergegevens aan de landelijke database voor de Basisregistratie Ondergrond (Wet Bro). Voor meer informatie over dit onderwerp zie https://basisregistratieondergrond.nl