Quickscan

Quickscan
Een eerste toetsing op het voorkomen van beschermde plant- en diersoorten vindt plaats door middel van een quickscan. Op basis van een bron- en veldonderzoek wordt ingeschat of beschermde plant- en diersoorten voor (kunnen) komen in het plangebied en wat de mogelijke effecten van de geplande ruimtelijke ingreep op deze soorten zijn. Wanneer effecten verwacht worden, kan een nader soortgericht onderzoek nodig zijn. Als uit de quickscan en eventueel nader soortgericht onderzoek blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn in het plangebied die hinder zullen ondervinden van de geplande ruimtelijke ingreep, wordt doorgaans een ecologisch werkprotocol opgesteld.

De ecologen van ATKB adviseren u graag over de omgang met beschermde soorten binnen uw project.