x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Voor de meeste activiteiten zijn in Nederland vergunningen of meldingen verplicht, al dan niet voorzien van diverse onderzoeken, plannen en onderbouwingen. Veelvoorkomende activiteiten van beperkte omvang kunnen meestal worden uitgevoerd na het doen van een melding maar langdurige en grootschalige activiteiten zijn vaak vergunningplichtig.

ATKB beschikt over de nodige kennis en ervaring om u van dienst te zijn bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Wij kunnen u niet alleen door het administratieve vergunningverlenings- of meldingsproces helpen maar ook in eigen beheer veel benodigde onderzoeken, plannen en onderbouwingen voor u verzorgen.

Veelvoorkomende vergunningen en meldingen worden gedaan binnen de onderstaande kaders:

  • Waterwet (watervergunning);
  • Omgevingswet (omgevingsvergunning);
  • Besluit lozen buiten inrichtingen (Bibi);
  • Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);
  • Besluit bodemkwaliteit;
  • Wet bodembescherming.

Op 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd. Voor baggerspecie geldt een vrijstelling. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen is een baggerspecieverklaring noodzakelijk. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de MinimumVerwerkingsStandaard (MVS) voor zandige baggerspecie. In de praktijk betekent dit dat zandige baggerspecie aangeboden dient te worden voor zand/slib-scheiding waarna de zandfractie hergebruikt kan worden.

ATKB heeft ervaring met het doen van meldingen en het aanvragen van vergunningen en de baggerspecieverklaring en is bekend met de diverse bevoegde gezagen. Wij kunnen op basis van onze kennis en ervaring op proactieve wijze voor u bepalen of bij uw activiteit een vergunning of melding noodzakelijk is en vervolgens met u het gehele traject doorlopen.