Vis

www.vistelemetrie.nl = ATKB website volledig over vistelemetrie.

Vis is een belangrijke soortgroep binnen het aquatische milieu. De soortsamenstelling, verspreiding en omvang van de visstand kunnen namelijk inzicht verschaffen in het ecologisch functioneren van een watersysteem. De omvang van de visstand is bijvoorbeeld een belangrijke indicator voor de voedselrijkheid van een watersysteem. De soortsamenstelling en verspreiding van vissen hangen onder andere af van de karakteristieken van het watersysteem en de eventueel aanwezige migratiebarrières.

Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2000 is vis meer in de belangstelling komen te staan bij water- en natuurbeheerders. Vis is één van de kwaliteitselementen binnen de KRW waarop een watersysteem beoordeeld wordt. Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit zijn vaak gericht op vis. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, voorzieningen voor vrije vismigratie en het visvriendelijk maken van gemalen.

Door onze activiteiten en jarenlange ervaring hebben wij uitstekende relaties met de sport- en beroepsvisserij opgebouwd. Wij weten wat er speelt binnen de sector. Vanuit deze invalshoek voeren wij projecten uit voor deze doelgroepen. Enkele voorbeelden zijn onderzoeken naar bijvangsten (zowel in binnenwateren als langs de kust) en het opstellen van visplannen.