x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Het realiseren van waterberging is vaker verplicht bij nieuwbouw en renovatie. In een hemelwatertoets adviseren we over het bergen van hemelwater op locatie.

Regels voor het omgaan met regenwater zorgen bij nieuwbouwprojecten voor extra uitdagingen, boven op de al bestaande uitdagingen zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en de aansluiting op energienetten. Water bergen binnen de perceelgrens betekent extra maatregelen nemen die geld en ruimte kosten. Bij het bergen van regenwater zijn geologische aspecten van belang voor infiltratie van regenwater. Het bergen van regenwater binnen de perceelsgrens biedt voordelen in tijden van droogte.

De hemelwatertoets is geschikt voor kleinschalige ontwikkelingen (voornamelijk bouwprojecten) en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Hoeveel hemelwater moet binnen de perceelgrens worden geborgen?
  • Welke kansen biedt de locatie voor infiltratie van hemelwater?
  • Volstaan de geplande klimaat adaptieve maatregelen of is er meer nodig?
  • Wat is het toetsingskader voor de hemelwateropgave en hoe verhoudt dit zich tot andere (lokale) eisen zoals de watercompensatieregels uit de Keur?

Een hemelwatertoets is één aspect uit een algemene watertoets. Voor grootschalige gebiedsontwikkelingen en bestemmingsplanwijzigingen is meestal een volledige watertoetsprocedure noodzakelijk.

ATKB heeft ruime ervaring op het gebied van planbeoordelingen en advisering op het gebied van hemelwater(berging). Wij hebben juridische kennis van een breed scala aan wet- en regelgeving, zoals de Keur van de waterschappen of Hemelwaterverordening Amsterdam. De bovenwettelijke kaders zoals de BREEAM-NL richtlijn of de Leidraad Klimaat adaptief Bouwen kennen geen geheimen voor ons. Met onze brede expertise adviseren we ook graag op het gebied van natuur-inclusief bouwen of andere koppelkansen zoals bodemonderzoek of de Omgevingswet.