x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

De IJsseldijk tussen Zwolle-Olst beschermt de bewoners van Salland en Zwolle tegen hoogwater vanuit de IJssel en vanuit het IJsselmeer bij een noordwesterstorm. De dijk wordt versterkt om ook in de toekomst veiligheid te kunnen bieden.

Boskalis Nederland en het waterschap Drents Overijsselse Delta, (samenwerkingsverband onder de naam project IJsselwerken) bereiden samen de werkzaamheden voor om de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst te versterken. Voorafgaand aan die werkzaamheden is het belangrijk om inzicht te hebben in de waterbodemkwaliteit. Daarom voeren wij voor Boskalis waterbodemonderzoeken uit rond de IJsseldijk Zwolle-Olst. Met het onderzoek wordt de kwaliteit van de te vergraven waterbodem bepaald en worden de hergebruiksmogelijkheden vanuit milieukundig oogpunt vastgesteld.

Het onderzoek richt zich op verschillende projectonderdelen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in bijvoorbeeld de dijktaluds, uiterwaard, insteekhavens en kolken. Onder meer door de diverse stakeholders én de ligging binnen Natura 2000 gebied is deze klus niet zomaar geklaard. Door een goede samenwerking met het projectteam IJsselwerken zorgen we voor een voorspoedige voortgang en proberen we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Veiligheid en bereikbaarheid
Bij al onze onderzoeken, vooral in en op het water en in vaargeulen, staat veiligheid hoog in het vaandel. Met de SCL (Safety Culture Ladder) werken wij aan een steeds hoger veiligheidsbewustzijn; een ambitie die goed aansluit bij het NiNa-programma van Boskalis. Concreet betekent dit dat we onder andere rekening houden met de actuele omstandigheden (zoals hoogwater), zorgen we er middels goede werkafspraken voor dat de bereikbaarheid van de terreinen voor perceeleigenaren en andere stakeholders gegarandeerd blijft en dat verkeershinder op de wegen langs het projectgebied wordt voorkomen.

Overzicht en planning
Een grote uitdaging bij onderzoek ten behoeve van grootschalig grondverzet of baggerwerk is onder andere de projectorganisatie, waarbij (onvoorspelbare) externe factoren van invloed zijn op werkwijze en planning. Het extreme hoogwater in 2023/2024 maakt een groot deel van het projectgebied ontoegankelijk en de diversiteit aan stakeholders vraagt om een flexibele opstelling ten aanzien van planning en uitvoering.

Daarnaast is het overzichtelijk rapporteren en beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens van wezenlijk belang. Net als bij onder andere het vergelijkbare project Markermeerdijken werken we ook nu aan goede data-uitwisseling zodat onze onderzoeksresultaten ook in de praktijk op een werkbare manier ingezet kunnen worden.