x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

"Ik maak sinds februari 2020 deel uit van het team Uitvoering binnen de afdeling Bodem en Water van ATKB. Naast het uitvoeren van veldwerk voor verkennend en nader bodemonderzoek, voer ik ook nutriëntenonderzoek uit."

Waarom wordt nutriëntenonderzoek gedaan?
“Via onze opdrachtgevers krijgt ATKB vaak het verzoek om de bodem in en vooral rondom natuurgebieden op voormalige landbouwgronden te onderzoeken. Door overbemesting kan er in de bodem nog zoveel voedselrijkdom aanwezig zijn dat een beoogd natuurdoeltype, zoals schraalgras-hooilanden, in de huidige vorm niet haalbaar is. Vaak zijn de locaties gelegen in gebieden die in beheer zijn door provinciale landschappen, Staatbosbeheer, Unie van Bosgroepen, Natuurmonumenten en waterschappen.”

Wat maakt het werk zo specifiek voor nutriëntenonderzoek?
“Voor dit soort projecten voer ik vaak de bemonstering uit, waarna in het lab wordt bepaald hoeveel nutriënten er nog aanwezig zijn en vooral waar de mogelijke (laag)overgangen zijn.

In veel gevallen merk je al bij het boren dat er verschillen zijn; de stugheid en consistentie zijn goed voelbaar tijdens het boren en zijn de eerste indicatoren van waar de overgangen zich bevinden. Met een dosis 'gezond boerenverstand' en alertheid kun je in het veld een grote hoeveelheid nuttige informatie vertalen naar een veldverslag. Vooral de geotechnische gegevens van de bodem spelen vaak een grote rol bij knelpunten en problemen in sommige gebieden.
Na het boren maak ik de profielbeschrijving. Alles wat ik ervaren heb tijdens het boren en wat er uiteindelijk is opgeboord, verwerk ik in de boorbeschrijving. De gehaltes aan lutum, leem, silt en humus schat ik in. Verder maak ik een inschatting van de korrelgrootte en textuur van de bodem waaraan weer een doorlatendheid gekoppeld kan worden in combinatie met de bevindingen tijdens het boren. Kleurverschillen en roestvorming zijn ook belangrijk en zijn terug te lezen in de horizontbenamingen die er door mij aan gegeven zijn. Op basis van mijn bevindingen bepaal ik de bemonstering van de gewenste overgangslagen en net daaronder en gaan deze monsters naar het lab.”
Klik hier voor een voorbeeld profielbeschrijving

Wat gebeurt er uiteindelijk met het door ATKB geleverde nutriëntenonderzoek?
"Het nutriëntenonderzoek dient als basis voor een beheer- en/of inrichtingsplan van het betreffende terrein. Bij natuurontwikkeling werk je naar een doel toe, een natuurdoel. Om daar te komen is een heldere uitgangsbasis gewenst. Vervolgens werk je vanuit het principe 'Wat heb ik? Wat wil ik (wat is het doel)? Hoe kom ik daar?’ Het nutriëntenonderzoek geeft antwoord op de vraag 'Wat heb ik?' Een beheer- en/of inrichtingsplan geeft antwoord op de vraag ‘Hoe kom ik daar?’.
ATKB helpt u graag bij het uitvoeren van een nutriëntenonderzoek en/of het opstellen van een dergelijk beheer- en/of inrichtsplan."

U kunt hiervoor contact opnemen met Gerben van Bergeijk (088-1153221, G.vanBergeijk@at-kb.nl).

Voorbeeld profielbeschrijving nutrientenonderzoek