Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

ATKB voert ecologisch onderzoek, landbodemonderzoek en waterbodemonderzoek uit ten behoeve van de dijkverbetering Markermeerdijken (traject Hoorn-Amsterdam)

De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen. Het grootste deel van de dijk is niet stabiel genoeg en op enkele gedeeltes niet hoog genoeg. Om die reden zal het circa 33 kilometer lange traject moeten worden versterkt.
Met financiering vanuit het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma worden momenteel voorbereidingen getroffen voor deze dijkverbetering. De dijkverbetering wordt voorbereid en uitgevoerd door de Alliantie Markermeerdijken, een publiek-private samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels.

De dijkverbetering heeft een significante impact op de omgeving. Niet alleen de belangen van de bewoners langs de dijk worden daarom gewogen bij het ontwerp, maar ook de impact op het milieu wordt geïnventariseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de specialistische diensten van onder andere ATKB. Zo heeft ATKB bijvoorbeeld ecologisch onderzoek verricht naar de aanwezigheid van mossels (Dreissena’s). Hierbij is gekeken naar de actuele mosseldichtheden, de grootte van de mossels en de lokale omstandigheden (met name substraat) ter plaatse van toekomstige tijdelijke vaargeulen, loswallen en nieuw te realiseren dijktracés.

De meest recente onderzoeken richten zich op de milieuhygiënische kwaliteit van de land- en waterbodem en de samenstelling en kwaliteit van de dijkbekleding. Terwijl het ontwerp van dijkversterking nog in ontwikkeling is, heeft ATKB de eerste grootschalige onderzoeksfase uitgevoerd.

Bijzonder in het project is de omvang van het projectgebied (het totale ruimtebeslag beslaat circa 283 hectare) en hoe digitale data-uitwisseling plaatsvindt. Alle veldwaarnemingen uit circa 3.200 meetpunten en alle toetsingsresultaten van circa 1.100 uitgevoerde milieuchemische analysepakketten zijn in 3D vastgelegd, verwerkt en uitgewisseld met de Alliantie.

De data wordt vanuit deze 3D benadering gebruikt als erkende milieuhygiënische verklaring, als input voor verwachtingswaardekaarten (BRL 9335) en/of input voor de digitale kraanmodellen die in de uitvoeringsfase door de uitvoerende aannemers gebruikt worden.

Uitvoering van dit project heeft tot de nodige (praktische) uitdagingen geleid. Om de planning en noodzakelijke kwaliteit van de onderzoeken te behalen is het noodzakelijk om snel en duidelijk te communiceren met alle stakeholders en voldoende uitvoeringscapaciteit en -kwaliteit binnen het projectgebied tot de beschikking te hebben. Een hoge mate van flexibiliteit is dan de sleutel om stagnatie te voorkomen. Daarbij diende rekening te worden gehouden met onvoorziene waarnemingen en wijzigingen op het ontwerp wat leidde tot het bijstellen van onderzoeksopzetten. Uitvoering en dus planning van het project werd daarnaast beïnvloed door weersomstandigheden. Grote delen van het Markermeer waren tijdens de uitvoeringsfase bevroren waardoor toegang met vaartuigen onmogelijk bleek.

De veldwerkzaamheden zijn onder coördinatie en verantwoordelijkheid van ATKB grotendeels door Sialtech BV uitgevoerd in de periode februari tot en met mei 2018. Dit is naar tevredenheid van beide partijen en de Alliantie verlopen.
Na de eerste grootschalige onderzoeksfase is ATKB in opdracht van de Alliantie de vervolgwerkzaamheden aan het voorbereiden. Dit betreft aanvullend en nader onderzoek op basis van reeds behaalde resultaten en voortgaande planvorming. Uiteindelijk dragen de gegevens uit de onderzoeken bij aan de optimalisatie en volledig digitale beschikbaarheid van de grondbalans (sanering, herschikking en toepassing) binnen het Definitief Ontwerp van de dijkverbetering.


 

Meer projecten