Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

'Dijkverbetering leidt niet tot verzilting'

Dit stelt de Combinatie Ommelanderdiek zich ten doel bij de uitvoering van de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl. De aannemerscombinatie, bestaande uit KWS Infra en Boskalis, treft diverse maatregelen om verzilting van het achterland te voorkomen. ATKB draagt haar steentje bij door op strategisch gekozen locaties mogelijke verzilting vroegtijdig te detecteren zodat kan worden ingegrepen.

Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een zeedijk van 11,7 kilometer lang. Deze zeedijk voldoet niet meer aan alle normen. Dit komt onder andere door de klimaatverandering. In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest is daarom gestart met de eerste (voorbereidende) werkzaamheden om de dijk te versterken. Lees hier meer over deze dijkverbetering.


(Waterschap Noorderzijlvest)

De dijk wordt versterkt met zout zand dat on-site ontzilt wordt. Het achterland tussen Eemshaven en Delfzijl is door de natuurlijke invloed van de Waddenzee van oorsprong al relatief zout. Om onbedoelde extra verzilting als gevolg van de werkzaamheden waar te kunnen nemen is een nulsituatie nodig. ATKB heeft diverse meetlocaties ingericht waar continu wordt gemeten. De keuze van de meetlocaties is onder meer gebaseerd op de huidige en toekomstige inrichting van het oppervlaktewatersysteem. Doordat ATKB in een vroegtijdig stadium betrokken is kon daarnaast ook rekening gehouden worden met de uitvoeringsmethode van de aannemerscombinatie.

De verzamelde data zal worden gebruikt voor het vastleggen van een nulsituatie en het definiëren van grenswaarden. Tijdens de uitvoering van de dijkverbetering worden de meetlocaties gebruikt voor de monitoring van eventuele effecten op de waterkwaliteit.


Meer projecten